Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych w roku 2024.

Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na udział pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach i stażach naukowych.
  3. Wysokość dofinansowania wynosi od 25 do 100 % kosztów całkowitych.
  4. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić pierwsza płatność:

a)      formularz wniosku z informacjami o wnioskodawcy i celu wyjazdu (Załącznik nr 1),

b)      listę 10 najlepszych prac wnioskodawcy opublikowanych w trakcie ostatnich 5 lat.

5. Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym, uwzględniającym wpływ dofinansowania na jakość prowadzonych badań naukowych oraz dorobek wnioskodawcy. W przypadku zbliżonej oceny merytorycznej wniosków pierwszeństwo będą miały osoby, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania udziału wzagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych.

6. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Komisja proponuje wysokość dofinansowania.

7. Wyniki oceny ogłaszane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. Wnioski nie są rozpatrywane w lipcu i sierpniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.

8. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Wszystkie publikacje powstałe dzięki dofinansowania ze środków dotacji RID muszą zawierać informację o źródle finansowania: Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

10. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz potwierdzenie odbycia wyjazdu do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia.

11. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.

12. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego koszty, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych w roku 2024.

Do pobrania:

Załącznik nr. 1