Regulamin dofinansowania udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w roku 2024

Regulamin dofinansowania udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

 1. Regulamin skierowany jest do studentów Wydziału  Rolnictw i Leśnictwa w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo. Działanie umożliwi studentom prezentację własnych wyników i nawiązywanie nowych kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich.
  1. Środki finansowe mogą być wydatkowane na dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
  2. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410, formularz wniosku (Załącznik nr 1).
  3. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na ten cel.
  4. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  5. Wyniki oceny ogłaszane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.
  6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  7. W celu rozliczenia kosztów wyjazdu, Dziekan Wydziału Rolnictwa Leśnictwa podpisuje ze studentem umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
  8. Wszystkie publikacje, materiały informacyjno-promocyjne powstałe dzięki dofinansowania ze środków dotacji RID muszą zawierać nazwę i logo Ministerstwa Nauki oraz informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”/Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”. Na profilach oraz mediach społecznościowych zamieszczone informacje muszą być tagowane następującymi hasztagami: #RID, #nauka, #regionalnainicjatywadoskonalosci.
  9. W celu rozliczenia dotacji należy dostarczyć kopię streszczeń prezentowanych komunikatów naukowych do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  10. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.
  11. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin dofinansowania udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w roku 2024

Do pobrania :

Załącznik nr. 1