Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych w roku 2024.

Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na czynny (referaty, postery) udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w kraju lub on-line. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie udziału biernego. Jedno wieloautorskie doniesienie konferencyjne jest podstawą aktywnego uczestnictwa w konferencji jednego z autorów.
  3. Dofinansowanie może być przyznane osobie, która w roku złożenia wniosku o dofinansowanie lub ciągu dwóch lat poprzedzającym złożenie wniosku była autorem lub współautorem pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie mającym co najmniej 100 punktów zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki. Wymóg ten nie dotyczy konferencji, dla których wielkość dofinasowania nie przekracza 1 000 PLN oraz pracowników, których staż pracy jest krótszy niż 24 miesiące.
  4. Jedna publikacja naukowa może być podstawą do przyznania dofinansowania, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, tylko trzem jej współautorom.
  5. Wysokość dofinasowania udziału w konferencji nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych wyjazdu (wpisowe, podróż, diety) w przypadku prezentacji posteru lub udziału biernego, oraz 85 % w przypadku prezentacji referatu.
  6. W celu uzyskania finansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410 następujące dokumenty:

1)      formularz wniosku (Załącznik nr 1),

2)      informację o pracy, o której mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu, zawierającą oświadczenia pozostałych współautorów (Załącznik nr 2),

3)      listę 10 najlepszych prac wnioskodawcy opublikowanych w trakcie ostatnich 5 lat.

7. Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym, uwzględniającym wpływ dofinansowania na jakość prowadzonych badań naukowych oraz dorobek wnioskodawcy. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły z wyjątkiem miesięcy lipiec-sierpień, do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

8. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. W przypadku zbliżonej oceny wniosków pierwszeństwo będą miały osoby, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2.

9. Wyniki oceny ogłaszane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.

10. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Wszystkie prezentacje i publikacje powstałe dzięki dofinansowaniu ze środków dotacji RID muszą zawierać informację o źródle finansowania: „Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

12. W celu rozliczenia dotacji należy dostarczyć kopię streszczeń prezentowanych komunikatów naukowych do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

13. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.

14. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty powinny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych w roku 2024.

Do pobrania:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2