Regulamin dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe w roku 2024

Regulamin dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe 

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważone produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

  1. Regulamin skierowany jest do studentów aktywnie działających w studenckich kołach naukowych na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo, którzy na przygotowanie studenckiego projektu badawczego mogą otrzymać dofinansowanie. 
  2. Efektem realizacji projektu jest prezentacja wyników badań naukowych powstałych podczas realizacji grantu na konferencji lub przygotowanie publikacji naukowej.
  3. Wnioskodawcą jest członek koła naukowego.
  4. Wyniki badań mogą zostać opublikowane wyłącznie we współautorstwie z uczestnikami projektu.
  5. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym. Termin naboru określa Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  6. Wysokość finasowania jednego grantu wynosi 4 000 zł.
  7. Realizacja grantu trwa 10 miesięcy kalendarzowych. 
  8. W ramach konkursu jedno koło naukowe może złożyć tylko jeden wniosek.
  9. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który jest lub był finansowany w ramach innego konkursu.
  10. W ramach grantu można sfinansować następujące rodzaje kosztów, niezbędnych do realizacji projektu:

1)             Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, tj.:

a)       zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniach,

b)      surowce, półprodukty, odczynniki,

c)      drobny sprzęt laboratoryjny,

d)      materiały biurowe, artykuły piśmiennicze.

2)             Usługi obce – koszty usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.).

11. W celu uzyskania finansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410, formularz wniosku (Załącznik nr 1).

12. Podczas oceny wniosków uwzględnia się jakość prowadzonych badań naukowych.

13. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

14. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

15. Wszystkie publikacje, materiały informacyjno-promocyjne powstałe dzięki dofinansowania ze środków dotacji RID muszą zawierać nazwę i logo Ministerstwa Nauki oraz informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”. Na profilach oraz mediach społecznościowych zamieszczone informacje muszą być tagowane następującymi hasztagami: #RID, #nauka, #regionalnainicjatywadoskonalosci.

16. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu (Załącznik nr 3) do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia.

17. Rozliczenie Grantu nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)        zrealizowanie Grantu zgodnie z decyzją i Regulaminem,

b)        terminowe złożenie sprawozdania,

c)         prezentacja wyników badań naukowych powstałych podczas realizacji grantu na konferencji lub przygotowanie publikacji naukowej.

18. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

 Regulamin dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe w roku 2024

Do pobrania:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3