Regulamin finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu w roku 2024

Regulamin finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu, w tym przygotowania edytorskiego publikacji

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Regulamin obejmuje sfinansowanie kosztów:

1)      tłumaczenia prac lub ich korekty językowej,

2)      wniesienia obligatoryjnej opłaty za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie funkcjonującym w formule „open access”.

3. Finansowaniem objęte są prace oryginalne i przeglądowe:

1)      w czasopismach mających 140 i więcej punktów, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki, do kwoty 20 000 zł brutto,

2)      w czasopismach mających 100 punktów i IF > 1.0, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki, do kwoty 10 000 zł brutto.

3. W przypadku prac, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych lub reprezentują różne dyscypliny naukowe, finansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do procentowego udziału autorów z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku autorów zagranicznych oraz gdy co najmniej 80% autorów to pracownicy lub doktoranci z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

4. Finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) wyczerpania puli środków finansowych na ten cel.

5. Wydatkowanie środków musi być zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w UWM. Faktura jest dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków i powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonania terminowej płatności.

6. W celu uzyskania finansowania należy przedłożyć w wniosek (odpowiednio załączniki nr 1 lub 2) w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410. W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

7. Decyzję o przyznaniu finansowanie podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. W pracy, której publikacja została sfinansowana lub dofinansowana w ramach niniejszego programu należy zamieścić informację: Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

9. W celu rozliczenia otrzymanej dotacji należy dostarczyć kopię opublikowanej pracy do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

10. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.

11. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego koszty, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu winny być zaksięgowane do 31 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu w roku 2024

Do pobrania:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2