Regulamin dofinansowania organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w roku 2024.

Regulamin dofinansowania organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.
  3. Wysokość dofinansowania wynosi do 100 % kosztów całkowitych.  

     1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę

     2. w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410.

4. pismo z prośbą o dofinansowanie.

5. Pisma przyjmowane i rozpatrywane są w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Wszystkie publikacje, materiały informacyjno-promocyjne powstałe dzięki dofinansowania ze środków dotacji RID muszą zawierać nazwę i logo Ministerstwa Nauki oraz informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”. Na profilach oraz mediach społecznościowych zamieszczone informacje muszą być tagowane następującymi hasztagami: #RID, #nauka, #regionalnainicjatywadoskonalosci.

8.  W celu rozliczenia dofinansowania należy dołączyć materiały potwierdzające zrealizowanie obowiązku informacyjno- promocyjnego, o którym mowa w pkt. 7.

9. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.

10. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego koszty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

 Regulamin dofinansowania organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w roku 2024.