Regulamin finansowania realizacji badań pilotowych dla potrzeb przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe („Granty na granty”) w roku 2024

Regulamin finansowania realizacji badań pilotowych dla potrzeb przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe

(„Granty na granty”) w roku 2024

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie”.

 

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Środki finansowe mogą być przyznane na sfinansowanie realizacji pilotowych badań naukowych, w celu aplikowania o projekt badawczy do zewnętrznej instytucji finansującej badania podstawowe lub B+R.
  3. Wysokość finansowania jednego grantu wynosi maksymalnie 50 000 zł.
  4. W ramach konkursu pracownik może złożyć tylko jeden wniosek.
  5. Realizacja grantu trwa nie dłużej niż 10 miesięcy kalendarzowych. 
  6. Harmonogram naboru projektów określa Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  7. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który jest lub był finansowany w ramach innego konkursu.
  8. W ramach „Grantu na granty” można sfinansować następujące rodzaje kosztów, niezbędnych do realizacji projektu:

1) Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, tj.:

a) zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniach,

b) surowce, półprodukty, odczynniki,

c) drobny sprzęt laboratoryjny,

d) materiały biurowe (w tym nośniki pamięci), artykuły piśmiennicze.

2) Usługi obce – koszty usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.).

3) Wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje – koszty osobowe (diety, koszty podróży i noclegów).

9. W celu uzyskania finansowania formularz wniosku (Załącznik nr 1) należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410.

10. Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym, uwzględniającym poziom naukowy projektu, oryginalność oraz nowatorski charakter planowanych badań oraz dorobek wnioskodawcy.

11. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

12. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Rada Naukowa Projektu uwzględniając opinię Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Wszystkie publikacje oraz dodatkowe opracowania (np. doniesienia konferencyjne)  powstałe dzięki finansowaniu ze środków dotacji RID muszą zawierać informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

14. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji „Grantu na granty” (Załącznik nr 3) do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia.

15. Rozliczenie Grantu nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)  zrealizowanie Grantu zgodnie z decyzją i Regulaminem,

b) terminowe złożenie sprawozdania,

c) aplikowanie przez kierownika grantu o finansowanie projektu badawczego ze środków zewnętrznych w najbliższym ogłoszonym konkursie, jednak nie później niż do 31 grudnia roku następującego po dacie zakończenia realizacji projektu badawczego oraz uzyskanie jego pozytywnej oceny formalnej.

16. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin finansowania realizacji badań pilotowych dla potrzeb przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe („Granty na granty”) w roku 2024

Do pobrania :

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3