Regulamin finansowania wsparcia rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych w roku 2024

 

Regulamin finansowania wsparcia rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

 1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  1. Środki finansowe mogą być przyznane na finansowanie realizacji działań mających na celu wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych.
 2. Wysokość finansowania jednego projektu wynosi nie więcej niż 50 000 zł.
 3. W ramach konkursu pracownik może złożyć tylko jeden wniosek grantowy.
 4. Realizacja projektu trwa nie dłużej niż 9 miesięcy kalendarzowych. 
  1. Harmonogram naboru projektów określa Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który jest lub był finansowany w ramach innego konkursu.
  3. W ramach działania można sfinansować następujące rodzaje kosztów, niezbędnych do realizacji projektu:

1)             Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, tj.:

a)       zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniach,

b)      surowce, półprodukty, odczynniki,

c)      drobny sprzęt laboratoryjny,

d)      materiały biurowe, w tym nośniki pamięci.

2)             Usługi obce – koszty usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.).

3)             Wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje – koszty osobowe (diety, koszty podróży i noclegów).

9. W celu uzyskania finansowania formularz wniosku (Załącznik nr 1) należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410.

10. Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym, uwzględniającym wpływ finansowania na jakość prowadzonych badań naukowych oraz dorobek wnioskodawcy.

11. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

12. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Rada Naukowa Projektu uwzględniając opinię Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Wszystkie publikacje powstałe dzięki finansowaniu ze środków dotacji RID muszą zawierać informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

14. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu (Załącznik nr 3) do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia.

15. Rozliczenie projektu nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)             zrealizowanie projektu zgodnie z decyzją i Regulaminem,

b)             terminowe złożenie sprawozdania.

16. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

                         

Regulamin finansowania wsparcia rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych w roku 2024

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3