Regulamin dofinansowania organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów w roku 2024

Regulamin dofinansowania organizacji konkursów, seminariów, konferencji

przez studentów

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważone produkcji żywności po nowatorskie terapie” w roku 2024.

 

 1. Regulamin skierowany jest do studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo, w celu wspierania aktywności studentów służących rozwojowi umiejętności zawodowych, w szczególności wykraczających poza wymogi określone w programie studiów. 
 2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na dofinansowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów.
 3. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410, formularz wniosku (Załącznik nr 1).
 4. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na ten cel.
 5. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
 6. Wyniki oceny ogłaszane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.
 7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w oparciu w rekomendację Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. Wszystkie publikacje, materiały informacyjno-promocyjne powstałe dzięki dofinansowania ze środków dotacji RID muszą zawierać nazwę i logo Ministerstwa Nauki oraz informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the „Regional Initiative of Excellence Program”. Na profilach oraz mediach społecznościowych zamieszczone informacje muszą być tagowane następującymi hasztagami: #RID, #nauka, #regionalnainicjatywadoskonalosci.
 9. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z organizacji konkursu, seminarium lub konferencji do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia. Do sprawozdania należy dołączyć materiały potwierdzające zrealizowanie obowiązku informacyjno-promocyjnego, o którym mowa w pkt. 8.
 10. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku.
 11. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 24.01.2024 r.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin dofinansowania organizacji konkursów, seminariów, konferencji  przez studentów w roku 2024

Do pobrania:

Załącznik nr. 1