Regulamin finansowania realizacji badań interdyscyplinarnych w roku 2024

Regulamin finansowania realizacji badań interdyscyplinarnych w roku 2024

w ramach projektu pt.: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie”.

  1. Regulamin skierowany jest do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Środki finansowe mogą być przyznane na sfinansowanie realizacji interdyscyplinarnych grantów, w celu rozwoju współpracy pomiędzy dyscyplinami objętymi projektem.
  3. Projekt powinien być realizowany przez pracowników reprezentujących co najmniej dwie różne dyscypliny objęte projektem.
  4. Wysokość finansowania jednego grantu wynosi maksymalnie 150 000 zł.
  5. W ramach konkursu pracownik może złożyć tylko jeden wniosek.
  6. Realizacja grantu trwa nie dłużej niż 18 miesięcy kalendarzowych. 
  7. Harmonogram naboru projektów określa Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
  8. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który jest lub był finansowany w ramach innego konkursu.
  9. W ramach projektu można sfinansować następujące rodzaje kosztów, niezbędnych do realizacji projektu:

      1) Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, tj.:

          a) zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniach,

          b) surowce, półprodukty, odczynniki,

          c) drobny sprzęt laboratoryjny,

          d) materiały biurowe (w tym nośniki pamięci), artykuły piśmiennicze.

      2) Usługi obce – koszty usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.).

      3) Wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje – koszty osobowe (diety, koszty podróży i noclegów).

10. W celu uzyskania finansowania formularz wniosku (Załącznik nr 1) należy złożyć w Biurze RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, mającym swoją siedzibę w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Plac Łódzki 3, pok. 410.

11.Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym, uwzględniającym poziom naukowy projektu, interdyscyplinarność oraz nowatorski charakter planowanych badań oraz dorobek wnioskodawcy.

12. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2

13. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Rada Naukowa Projektu uwzględniając opinię Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Wszystkie publikacje oraz dodatkowe opracowania (np. doniesienia konferencyjne) powstałe dzięki finansowaniu ze środków dotacji RID muszą zawierać informację o źródle finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” / Funded by the Minister of Science under „the Regional Initiative of Excellence Program”.

15. W celu rozliczenia grantu należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji (Załącznik nr 3) do Biura RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ciągu 14 dniu od jego zakończenia.

16. Rozliczenie Grantu nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)        zrealizowanie Grantu zgodnie z decyzją i Regulaminem,

b)        terminowe złożenie sprawozdania,

c)        opublikowanie co najmniej jednej pracy naukowej do końca 2026 r.

17. W związku z koniecznością zamknięcia roku finansowego wszystkie koszty winny być zaksięgowane do 15 grudnia roku, którego dotyczą.

 

Regulamin zatwierdzono 26.01.2024 r. 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Kierownik RID

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

        

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

 

Regulamin finansowania realizacji badań interdyscyplinarnych w roku 2024         

Do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3