Granty wydziałowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I FINANSOWANIA GRANTÓW WYDZIAŁOWYCH

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie

 

§ 1

 1. Ze środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tworzy się fundusz na finansowanie autorskich projektów badawczych, zwanych dalej grantami wydziałowymi.

 

§ 2

 

 1. Liczbę grantów wydziałowych oraz kwoty dofinansowania zatwierdza Dziekan na wniosek wydziałowej Komisji ds. Grantów Wydziałowych zwanej dalej Komisją, która w wewnętrznym trybie konkursowym przyznaje dofinansowanie.
 2. Minimalna kwota dofinansowania grantu wydziałowego wynosi 3000 zł i nie może przekraczać kwoty 30 000 zł,
 3. Środki finansowe przyznane na wynagrodzenia w ramach grantu nie mogą przekroczyć 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu.

 

§ 3

 1. Wzór wniosku o finansowanie grantu wydziałowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wniosek o finansowanie grantu wydziałowego z podpisem Kierownika projektu, akceptacją kierownika Katedry, w której będą realizowane badania i prodziekana ds. nauki, należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w terminie określonym przez Dziekana.
 3. Do konkursu przyjmowane są wnioski kompletne, których celem są badania naukowe będące częścią rozprawy habilitacyjnej lub doktorskiej, wykonywane przez młodych pracowników naukowych zatrudnionych na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa oraz doktorantów dziennych studiów doktoranckich po zaliczeniu I rok studiów doktoranckich oraz opinii opiekuna naukowego.
 4. Granty wydziałowy dla doktorantów będących uczestnikami studiów doktoranckich na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa mogą być przyznany dwukrotnie w czasie trwania toku studiów III stopnia.
 5. Młody pracownik nauki może otrzymać grant wydziałowy habilitacyjny na prowadzenia badań naukowych zmierzających do  przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego najwcześniej rok po uzyskaniu stopnia doktora. Grant habilitacyjny może być przyznany trzykrotnie w czasie prowadzenia badań zmierzających do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego.
 6. W przypadku ubiegania się o grant habilitacyjny po raz trzeci (ostatni), pracownik musi udokumentować swój znaczący dorobek naukowy (publikacyjny) za ostatnie 2 lata (lub okres realizacji badań w ramach grantów wydziałowych habilitacyjnych).
 7. W postępowaniu konkursowym preferowane będą projekty, które aplikowały po środki pozastatutowe wydziału i nie uzyskały finansowania i do których zostały dołączone oceny recenzentów, a także projekty, które nie były wcześniej finansowane jako granty wydziałowe.

 

§ 4

 1. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 2 dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o finansowanie grantów wydziałowych i ustala ranking grantów do finansowania
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu wraz z akceptacją kosztorysu badań każdorazowo ustala Dziekan.

 

§ 5

 1. Środki finansowe przyznane na realizację grantu wydziałowego powinny być wykorzystane bezpośrednio na cele naukowo-badawcze i wydatkowane do 31 grudnia w roku, w którym przyznano grant.
 2. Po 4 miesiącach od rozpoczęcia realizacji grantu wydziałowego, kierownik grantu składa raport z przebiegu badań, według załącznika nr 2.
  Niezłożenie raportu lub negatywna ocena raportu oraz zwrotu środków finansowych.
 3. Z chwilą uzyskania finansowania badań o tym samym zakresie tematycznym ze źródeł pozastatutowych Wydziału, ze środków krajowych lub zagranicznych, finansowanie grantu zostaje przerwane.
 4. Przerwanie realizacji grantu, z uwagi na otrzymanie innego grantu krajowego lub zagranicznego o tym samym zakresie tematycznym, nie skutkuje zwrotem przyznanych środków finansowych, pod warunkiem rozliczenia grantu wydziałowego w formie raportu z badań.
 5. W przypadku gdy finansowanie grantu zostaje przerwane, środki przyznane zostaną rozdysponowane na rzecz grantów z listy rezerwowej lub grantów już realizowanych.
 6. Decyzję o rozdysponowaniu środków finansowych na rzecz grantów z listy rezerwowej lub grantów już realizowanych podejmuje Komisja.
   

§ 6

 1. Ostateczne rozliczenie grantu wydziałowego następuje w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakończenia grantu, w formie raportu z badań.
 2. Środki finansowe na realizację grantu, który nie został rozliczony w w/w formie i terminie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Dziekan na wniosek Komisji.

 

 

Dziekan

 

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski