Nauka

» Granty wydziałowe

» Projekty europejskie


Problematyka badawcza

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

 

Problematyka badawcza Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa jest powiązana z priorytetowymi strategiami uczelniani, regionu, kraju i Unii Europejskiej. Badania naukowe skupiają  się wokół 3 wiodących problemów, w ramach których realizowanych jest  szereg zadań szczegółowych:

 

1. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania prozdrowotnej produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych

 • poszukiwanie nowych rozwiązań agrotechnicznych w uprawie roślin rolniczych, ogrodniczych, energetycznych i zielarskich w systemach ekologicznym i integrowanym.
 • prognozowanie plonowania wybranych roślin rolniczych w zależności od wybranych scenariuszy zmian klimatu w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe.
 • hodowla nowych odmian roślin zbożowych, roślin energetycznych i ogrodniczych z zastosowaniem tradycyjnych metod hodowlanych i technik in vitro.
 • analiza genetyczna materiału roślinnego i mikrobiologicznego technikami molekularnymi (PCR, real-time PCR - diagnostyka patogenów roślin, sekwencjonowanie wybranych regionów DNA – ITS, genów odpowiedzialnych za wirulencję patogenów, analiza ich ekspresji, podstawy konstrukcji mapy genetycznej, identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na patogeny).
 • ocena stopnia porażenia roślin uprawnych i leśnych przez agrofagi oraz sposoby ich ograniczania z wykorzystaniem metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych, ocena preferencji żerowania mszyc na roślinach uprawnych techniką EPG.

 

2. Produkcja i wykorzystanie roślinnych surowców energetycznych

 • ocena sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy oraz opracowanie technologii jej wykorzystania w konwencjonalnym i integrowanym systemie gospodarowania.
 • analiza tlenowych i beztlenowych procesów biodegradacji biomasy organicznej.
 • badanie mechanizmu powstawania wodoru w układzie zamkniętym z wykorzystaniem mikroglonów Platymonas i Subcordiformis

 

3. Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu

 • ocena toksykologiczna i ekotoksykologiczna oddziaływania środków ochrony roślin, leków, metali ciężkich, oleju opałowego na rośliny oraz mikroorganizmy, aktywność enzymatyczną gleby i roślin przy użyciu metod biologicznych (biotestów) i chemicznych (spektrometrów absorbcji)
 • oczyszczanie ścieków zawierających środki do odladzania nawierzchni lotniskowych na filtrach z wypełnieniem z popiołów powstających ze spalania osadów ściekowych.
 • opracowanie przyrodniczych metod utylizacji odpadów pochodzenia organicznego z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej.
 • analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych w zlewniach rzek Przymorza Wschodniego
 • analiza przekształceń krajobrazu kulturowego wybranych rejonów Polski północno–wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych założeń pałacowo-parkowych.
 • ocena zagrożeń i ochrona ekosystemów trawiastych i leśnych.

W ramach działalności statutowej badania naukowe na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa prowadzone są w czterech grupach problemowych, w których realizowanych jest 28 tematów:

 

Problem badawczy

Liczba tematów

Koordynator problemu badawczego

Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu

8

prof. dr hab.  Jan Kucharski

Uwarunkowania produkcji ogrodniczej i ekonomiczno-społecznego rozwoju obszarów wiejskich

4

prof. dr hab. Bożena Kordan

Biologiczne uwarunkowania produkcji roślinnej

8

prof. dr hab. Tomasz Kurowski

Agroekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji roślinnej

8

prof. dr hab. Kazimierz Grabowski