Nauka

» Granty wydziałowe

» Projekty europejskie


Problematyka badawcza

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

 

Problematyka badawcza Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa jest powiązana z priorytetowymi strategiami uczelniani, regionu, kraju i Unii Europejskiej. Badania naukowe skupiają  się wokół 3 wiodących problemów, w ramach których realizowanych jest  szereg zadań szczegółowych:

 

1. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania prozdrowotnej produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych

 • poszukiwanie nowych rozwiązań agrotechnicznych w uprawie roślin rolniczych, ogrodniczych, energetycznych i zielarskich w systemach ekologicznym i integrowanym.
 • prognozowanie plonowania wybranych roślin rolniczych w zależności od wybranych scenariuszy zmian klimatu w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe.
 • hodowla nowych odmian roślin zbożowych, roślin energetycznych i ogrodniczych z zastosowaniem tradycyjnych metod hodowlanych i technik in vitro.
 • analiza genetyczna materiału roślinnego i mikrobiologicznego technikami molekularnymi (PCR, real-time PCR - diagnostyka patogenów roślin, sekwencjonowanie wybranych regionów DNA – ITS, genów odpowiedzialnych za wirulencję patogenów, analiza ich ekspresji, podstawy konstrukcji mapy genetycznej, identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na patogeny).
 • ocena stopnia porażenia roślin uprawnych i leśnych przez agrofagi oraz sposoby ich ograniczania z wykorzystaniem metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych, ocena preferencji żerowania mszyc na roślinach uprawnych techniką EPG.

 

2. Produkcja i wykorzystanie roślinnych surowców energetycznych

 • ocena sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy oraz opracowanie technologii jej wykorzystania w konwencjonalnym i integrowanym systemie gospodarowania.
 • analiza tlenowych i beztlenowych procesów biodegradacji biomasy organicznej.
 • badanie mechanizmu powstawania wodoru w układzie zamkniętym z wykorzystaniem mikroglonów Platymonas i Subcordiformis

3. Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu

 • ocena toksykologiczna i ekotoksykologiczna oddziaływania środków ochrony roślin, leków, metali ciężkich, oleju opałowego na rośliny oraz mikroorganizmy, aktywność enzymatyczną gleby i roślin przy użyciu metod biologicznych (biotestów) i chemicznych (spektrometrów absorbcji)
 • oczyszczanie ścieków zawierających środki do odladzania nawierzchni lotniskowych na filtrach z wypełnieniem z popiołów powstających ze spalania osadów ściekowych.
 • opracowanie przyrodniczych metod utylizacji odpadów pochodzenia organicznego z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej.
 • analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych w zlewniach rzek Przymorza Wschodniego
 • analiza przekształceń krajobrazu kulturowego wybranych rejonów Polski północno–wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych założeń pałacowo-parkowych.
 • ocena zagrożeń i ochrona ekosystemów trawiastych i leśnych.

 

Wykaz tematów realizowanych
na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w ramach subwencji
na badania naukowe

 

Fizykochemia procesów zachodzących w układach modelowych i naturalnych. 
Katedra Chemii

Bioindykatory w ocenie zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.
Katedra Chemii


Przyrodnicza utylizacja odpadów pochodzenia organicznego.
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej


Monitoring i neutralizacja zanieczyszczeń w środowisku.
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej


Ochrona, rekultywacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów glebowych Polski północno-wschodniej.
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii


Rola drobnoustrojów i enzymów w monitoringu środowiska.
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii


Genetyczno-biotechnologiczne i hodowlane uwarunkowania zrównoważonej produkcji i wielokierunkowego, kaskadowego wykorzystania roślin oraz inżynieria biosurowców jako elementy biogospodarki.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców


Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania gospodarki wodnej na obszarach pojeziernych.
Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii


Diagnostyka PCR i Real-time PCR patogenów grzybowych roślin.
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej


Diagnostyka entomologiczna gatunków występujących w agrocenozach i magazynach oraz czynniki regulujące ich występowanie, wpływ na rośliny uprawne i przechowywane.
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej


Biologia i możliwości zwalczania wybranych patogenów roślin.
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej


Agrotechnika i hodowla roślin ogrodniczych.
Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa


Doskonalenie agrotechniki i sterowanie bioróżnorodnością w różnych systemach uprawy.
Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa


Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w północno-wschodniej Polsce.
Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu


Wydajność i efektywność produkcji roślinnych surowców strategicznych i biosurowców.
Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu


Badania przekształceń krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich funkcji turystycznych i rekreacyjnych.
Katedra Architektury Krajobrazu


Zagrożenia i ochrona ekosystemów leśnych.
Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu


Analiza zmian w stanie zdrowotnym drzewostanów iglastych w regionie warmińsko-mazurskim podczas ostatniego stulecia.
Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu


Biologiczne i technologiczne uwarunkowania uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych.
Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny