Władze Wydziału

Dziekan - prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski 

Kontakt:

tel.: (+48 89) 523 44 14

fax: (+48 89) 523 48 31

email: krzysztof.jankowski@uwm.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski urodził się 01 lutego 1968 r. w Przedczu (Kujawy). Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie: 1993 r., doktorat: 1997 r., habilitacja: 2008 r., tytuł profesora: 2018 r. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu ekonomii ochrony środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.).

Dziedzinanauki rolnicze. Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo. Specjalność: roślinne surowce żywnościowe i energetyczne, technologie uprawy roślin przemysłowych, efektywność energetyczna i ekonomiczna agrotechnologii, agrotechnologie a środowisko.

Miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (dziekan wydziału), Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu (kierownik katedry).

Liczba publikacji ogółem: 174, w tym 128 oryginalnych prac twórczych, 1 monografia, 1 skrypt, 2 podręczniki.

Liczba publikacji z bazy JCR: 73.

Liczba cytowań w bazie Web of Science Core Collection: 1147.

Sumaryczny Impact Factor: 249,4.                

Indeks Hirsha: 21.

Wybrane pubilkacje: (2019-2023)

Liczba wypromowanych doktorów: 4.

Recenzje: 2 przewodów doktorskich, 8 przewodów habilitacyjnych, 5 postępowań o tytułu profesora, 1 postępowanie do tytuł doktora honoris causa, 1 postępowanie o tytuł profesora honorowego.

Obszary badawcze: (1) siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcji roślin oleistych i zbożowych, (2) efektywność rolnicza, ekonomiczna i energetyczna technologii produkcji surowców żywnościowych oraz energetycznych, (3) agroenergetyka.

Projekty badawcze: kierownik i wykonawca projektów finansowanych przez KBN (3), MNiSW/NCN (3), MRiRW (3), UE (1) oraz podmioty gospodarcze (20).

Osiągnięcia dydaktyczne: opracowanie koncepcji studiów podyplomowych pt.: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu”; współautorstwo koncepcji nauczania hybrydowego (system e-learning i tradycyjny) oraz programu nauczania przedmiotu Technologie produkcji roślinnej.

Zajmowane stanowiska/funkcje: członek Zespołu Eksperckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (2008-2009); kierownik katedry (2014-); członek Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (2015-); prodziekan ds. kształcenia (2016-2020); dziekan wydziału (2020-); członek Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo (2019-); członek Rady Rektorskiej (2020-); członek Senatu UWM w Olsztynie (2020-); członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów (2020-); członek Senackiej Komisji ds. Kadrowych (2020-); członek Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (2017-); członek Rady Naukowej czasopisma Agronomy Science (2020-), członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie (2021-), członek Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych COBORU w Słupi Wielkiej (2022-), członek Rady Doskonałości Naukowej (2024-2027).

Towarzystwa/komitety naukowe: Polskie Towarzystwo Agronomiczne (1993-); Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2016-); Polskie Towarzystwo Magnezologiczne (2016-); Olsztyńskie Forum Nuki (2024-).

Wyróżnienia: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (1998); Nagroda JM Rektora UWM w Olsztynie za rozprawę habilitacyjną (2008); Nagrody JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe (2000, 2001), organizacyjne (2008, 2019, 2020, 2021, 2022) oraz dydaktyczne (2016); Nagroda JM Rektora UWM w Olsztynie za wyróżniające się publikacje naukowe (2019, 2020, 2021, 2022).

 

 

Prodziekan ds. kształcenia - dr inż. Agnieszka Bęś 

Kontakt:

tel.: (+48 89) 523 33 36; 32 80; 516 153 224; 514 784 295

fax: (+48 89) 523 48 31

email: agnieszka.bes@uwm.edu.pl

(zakres kompetencji)

 

 

Dr inż. Agnieszka Bęś urodziła się 8 czerwca 1973 r. w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej: 1998 r., doktorat: 2003 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Absolwentka studiów podyplomowych: Integracja europejska i współpraca transgraniczna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Zarządzania, 2003 r.) oraz Urządzanie lasu i transport leśny (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, 2007 r.).

Dziedzina: nauki rolnicze oraz nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki o Ziemi i środowisku; specjalność: rekultywacja terenów zdegradowanych, toksykologia środowiska.

Miejsce pracy: Katedra Chemii.

Liczba publikacji ogółem: 51.

Liczba publikacji z bazy JCR: 25.

Sumaryczny Impact Factor: 78.508.

Obszary badawcze: toksykologia środowiska, rośliny jako bioindykatory gleby i wód zanieczyszczonych ksenobiotykami, rekultywacja terenów zdegradowanych, wspomagana fitostabilizacja gleb zanieczyszczonych.

Projekty badawcze: wykonawca projektów finansowanych przez MNiSW (2). NCBiR (1).

Osiągnięcia dydaktyczne: Koordynator projektu dydaktycznego Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska. Koordynacja zadań dotyczących: zajęć wyrównawczych, staży, wyjazdów studyjnych, wykładów zamawianych, praktyk, warsztatów. Wartość projektu: 8,36 mln zł. Lata realizacji projektu: 2010-2015. Członek Komisji opracowującej program kierunku Leśnictwo (2009r.). Członek Komisji opracowującej program nowych specjalności na kierunku Ochrona środowiska (II st.) (2013 r.). Współautorka nowego kierunku studiów I stopnia – Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi (2015 r.). Opracowanie i prowadzenie autorskich szkoleń skierowanych do studentów kierunku ochrona środowiska w ramach trzech projektów edukacyjnych realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, współfinansowanych przez UE; 2010-2019. Działalność popularyzująca naukę: udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców. Udział w wykładach i warsztatach terenowych dla szkół średnich w ramach programu Szkoła Partnerska i Dniach UWM Prowadzenie autorskich warsztatów dla dzieci organizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci (2016-2020).

Towarzystwa/komitety naukowe: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (2000-).

Wyróżnienia: Nagrody JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe (2005, 2008), organizacyjne (2015, 2017, 2018, 2019) oraz dydaktyczne (2012, 2016).

 

 

Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM


 

Kontakt:
tel.: (+48 89) 523 43 58
email: jacek.olszewski@uwm.edu.pl

(zakres kompetencji)

Dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM, absolwent Wydziału Rolniczego, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie: 1992 r., doktorat: 1998 r., habilitacja: 2004 r.

Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność: produkcja roślinna, uprawa roślin

Miejsce pracy: Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny (Kierownik Ośrodka)

Liczba publikacji ogółem: 78

Sumaryczny Impact Factor: 21,96

Obszar badawczy: stresy biotyczne i abiotyczne roślin, wskaźniki fizjologiczne roślin uprawnych, presymptomatyczna diagnostyka patogenów grzybowych metodami biologii molekularnej

Projekty badawcze: kierownik i wykonawca ośmiu projektów (grantów) badawczych

Osiągnięcia dydaktyczne: realizacja wszystkich formach zajęć akademickich: od ćwiczeń audytoryjnych, poprzez ćwiczenia laboratoryjne/terenowe, pracownie specjalistyczne, wykłady oraz praktyki studenckie. Promotor 11 prac dyplomowych studentów kierunku rolnictwo oraz 2 prac doktorskich. Udział w projekcie edukacyjnym „Opracowanie programu nauczania dokształcenia na odległość na kierunku rolnictwo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajmowane stanowiska/funkcje: W latach 2005-2008 i 2008-2012 funkcja prodziekana ds. studenckich. Ponadto, Polskie Towarzystwo Łubinowe – vice prezes, Polskie Towarzystwo Leśne – przewodniczący komisji rewizyjnej olsztyńskiego oddziału, Doradca Rektora do spraw stacji dydaktyczno-badawczych i spółek rolniczych, Pełnomocnik Wydziałowego Inspektora Ochrony Danych, Prezes zarządu Fundacji Samorządu studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2018-2019r), Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (16.III.2011 – 31.XII.2012 r.). Członek Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych ds. nauk rolniczych (15.III.2013 – 31.I. 2014 r.).

Wyróżnienia: Medal Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału (5.XII.2015r), Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Leśnego (16.VI.2018r.), Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 1999, 2000. Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej – 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2012.