Regulamin RID - dofinansowanie wyjazdów zagranicznych

Regulamin przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej, dotyczący dofinansowania wyjazdów zagranicznych pracowników
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę
rolnictwo i ogrodnictwo  w latach 2019 - 2022

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 

 1. Środki dofinansowania  są przeznaczone dla pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
 2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na czynny (referaty, postery) udział w konferencjach naukowych zagranicznych, odbycie 3-miesiecznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych oraz udział w szkoleniach, misjach, warsztatach i pobytach krótkoterminowych organizowanych za granicą przez ośrodki naukowo-badawczo-edukacyjne i przemysłowe mające na celu podniesienie jakości prowadzonych badań
 3. Dofinansowanie udziału w konferencji naukowej może być przyznane osobie, która będzie aktywnie uczestniczyła w konferencji (referat, poster), prezentowała wyniki oryginalnych badań naukowych prowadzony na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku była autorem lub współautorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach o IF ≥1,0 lub o liczbie punktów MNiSW ≥ 20 (Lista z dnia 9.12.2016 r. w przypadku roku 2018) i o IF ≥1,0 lub o liczbie punktów MNiSW ≥ 70 (Lista z dnia 18.12.2019 r. w przypadku roku 2019).
 4. Wykaz dorobku naukowego (publikacje) może być podstawą do przyznania dofinansowania, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu, tylko jednemu autorowi/współautorowi.
 5. Wysokość dofinasowania udziału w konferencji zagranicznej, misji, pobycie krótkoterminowym, kursie, szkoleniu, warsztatach nie może przekroczyć 75 % kosztów całkowitych wyjazdu (wpisowe, podróż, diety) W przypadku konferencji międzynarodowych lub szkoleń, misji,warsztatów odbywających się na innym kontynencie max. kwota dofinansowania 5 000 PLN, a w Europie max. kwota dofinansowania 3 000 PLN.
 6. Wysokość dofinansowania wyjazdów na staże naukowe 3-miesieczne w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych oraz badawczo-rozwojowych wynosi nie więcej niż 90 % kosztów wyjazdu.
 7. Stawki diet i inne należności określone są przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 8. Wniosek wraz z załącznikiem 1, formularzem A oraz oświadczeniem wyjazdu zagranicznego RID o dofinasowania o których mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu należy składać u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.
 9. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły.
 10. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja RID Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UMW w Olsztynie w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, uwzględniając wpływ dofinansowania na jakość prowadzonych badań naukowych w regionie Warmii i Mazur oraz dorobek wnioskodawcy.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.
 12. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Koordynator RID w oparciu w rekomendację komisji. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 13. Rozliczeniem otrzymanego dofinansowania jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wyjazdu zagranicznego składane przez Wnioskodawcę w ciągu 14 dni od jego zakończenia (w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej) u asystenta Kierownika Projektu RID, ul Plac Łódzki 3, pok. 410.
 14. Wszystkie prezentowane zdarzenia w pkt. 2 niniejszego regulaminu zrealizowane ze środków „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” muszą zawierać czytelną  informację o źródle finansowania:Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.
 15. W celu zamknięcia roku finansowego i sporządzenia raportu rocznego do MNiSW wszelkie koszty wyszczególnione w niniejszym regulaminie muszą być rozliczone/zaksięgowane do 30 listopada 2020 roku.
 16. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wyjazdów skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

 

 

 

Olsztyn, 21.02.2020 r.


 

 

Pliki do pobrania: