Regulamin RID - dofinansowanie wyjazdów zagranicznych

Regulamin przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej, dotyczący dofinansowania wyjazdów zagranicznych pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo  w 2023 r.

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach  programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19

 

 1. Środki dofinansowania  są przeznaczone dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo.
 2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na czynny (referaty, postery) udział w konferencjach naukowych zagranicznych, odbycie 3-miesiecznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych oraz udział w szkoleniach, misjach, warsztatach i pobytach krótkoterminowych organizowanych za granicą przez ośrodki naukowo-badawczo-edukacyjne i przemysłowe mające na celu podniesienie jakości prowadzonych badań
 3. Dofinansowanie udziału w konferencji naukowej może być przyznane osobie, która będzie aktywnie uczestniczyła w konferencji (referat, poster), prezentowała wyniki oryginalnych badań naukowych prowadzony na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku była autorem lub współautorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach o IF ≥1,0 lub o liczbie punktów ≥ 70 (zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez Ministra Edukacji i Nauki).
 4. Wykaz dorobku naukowego (publikacje) może być podstawą do przyznania dofinansowania, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu, tylko jednemu autorowi/współautorowi.
 5. Wysokość dofinasowania udziału w konferencji zagranicznej, misji, pobycie krótkoterminowym, kursie, szkoleniu, warsztatach może stanowić 75 % lub więcej kosztów całkowitych wyjazdu (wpisowe, podróż, diety) W przypadku konferencji międzynarodowych lub szkoleń, misji,warsztatów odbywających się na innym kontynencie max. kwota dofinansowania 7 000 PLN, a w Europie max. kwota dofinansowania 5 000 PLN.
 6. Wysokość dofinansowania wyjazdów na 3-miesieczne staże naukowe w zagranicznych, ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych wynosi minimum 9000 zł miesięcznie (zakwaterowanie, diety, koszty podróży). Kwota dofinansowania wyjazdu może być wyższa w zależności od wysokości przyznanych środków finansowych.
 7. Stawki diet i inne należności określone są przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 8. Wniosek wraz z załącznikiem 1, formularzem A oraz oświadczeniem wyjazdu zagranicznego RID o dofinasowania o których mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu należy składać u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.
 9. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły.
 10. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja RID Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UMW w Olsztynie w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, uwzględniając wpływ dofinansowania na jakość prowadzonych badań naukowych w regionie Warmii i Mazur oraz dorobek wnioskodawcy.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony przez komisję indywidualnie, w trybie nadzwyczajnym.
 12. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Koordynator RID w oparciu w rekomendację komisji. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 13. Rozliczeniem otrzymanego dofinansowania jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wyjazdu zagranicznego składane przez Wnioskodawcę w ciągu 14 dni od jego zakończenia (w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej) u asystenta Kierownika Projektu RID, ul Plac Łódzki 3, pok. 410.
 14. Wszystkie prezentowane zdarzenia w pkt. 2 niniejszego regulaminu zrealizowane ze środków „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” muszą zawierać czytelną  informację o źródle finansowania:

„Project financially supported by the Minister of Education and Science under the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2023, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN” lubProjekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 PLN”..

15. Wnioskodawca zobowiązuje się do zamieszczenia formuły RID w pracach dofinansowanych/sfinansowanych z projektu, opublikowanych w latach 2023 i później.

16. W celu zamknięcia roku finansowego i sporządzenia raportu rocznego do MEiN wszelkie koszty wyszczególnione w niniejszym regulaminie muszą być rozliczone/zaksięgowane do 31 października 2023 roku.

17. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wyjazdów skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 8.02.2022 r.


 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: