Obszary badawcze RID

BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

 

Obszary badawcze RID

 Obszar I: Środowisko i woda: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny: agronomia oraz  ochrona środowiska i kształtowanie środowiska  – odpowiedzialna za podobszar:  prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska; rybactwo -  odpowiedzialna za podobszar  dr Anna Wiśniewska; zootechnika - odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

W ramach tego obszaru realizowane będą badania podstawowe i prace rozwojowe dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu dla przyszłej stabilności środowiska,  jakości surowców i wód, ochrony flory i fauny wodnej i biotopów od wód zależnych oraz dobrostanu ludzi i zwierząt, w tym:

 1. bezpiecznego nawożenia i zarządzania odpadami w funkcji  ochrony jakości gleb oraz monitoringu zanieczyszczeń;
 2. zarządzania naturalnymi populacjami organizmów wodnych;
 3. mikrobiologicznych zanieczyszczeń naturalnych i kształtowanych antropogenicznie ekosystemów wodnych;
 4. metod i biotechniki chowu i hodowli ryb oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów akwakultury w aspekcie zrównoważonego środowiska;
 5. możliwościami wdrożeń nowoczesnych technik i technologii adaptowanych z innych gałęzi gospodarczych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej w akwakulturze;
 6. nowoczesnymi technologiami służącymi do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce rybackiej;
 7. określenia  wpływu rożnych systemów  chowu zwierząt  gospodarskich i fermowych  na ich dobrostan przy zastosowaniu wskaźników szerokiego  tła środowiskowego warunków bytowania i wskaźników behawioralnych,
 8. opracowania innowacyjnych i bezinwazyjnych  metod szerokiej identyfikacji  zagrożeń  zoohigienicznych  w środowisku bytowania  zwierząt,
 9. żywieniowych technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego związkami biogennymi z produkcji zwierzęcej.
 10. poprawy jakości upraw w tym: wykorzystania innowacyjnych zintegrowanych technologii produkcji roślin uprawnych (uprawa, nawożenie, ochrona roślin) z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów, które wpisują  się w idee gospodarstw ekologicznych, a zwłaszcza w zalecenia rolnictwa integrowanego.

Działania te docelowo mają służyć wypracowaniu kryteriów środowiskowych sprzyjających produkcji bezpiecznej żywności wysokiej jakości.

 

Obszar II: Surowce i przetwórstwo żywności: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny agronomia – odpowiedzialna za podobszar: prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska; technologia żywności i żywienia - odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Anna Iwaniak, prof. UWM.

Badania podstawowe i prace rozwojowe w tym obszarze dotyczyć będą doskonalenia metod selekcji surowców roślinnych i zwierzęcych, bezpieczeństwa żywności oraz produkcji tradycyjnych i innowacyjnych produktów spożywczych, w tym:

 1. oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego dedykowanych na cele żywieniowe pod względem obecności niepożądanych i szkodliwych mikroorganizmów oraz ich metabolitów wtórnych (mykotoksyn);
 2. analityki substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz metodologii oceny  ich własności funkcjonalnych i prozdrowotnych;
 3. badania zaawansowanych metod selektywnej ekstrakcji biologicznie aktywnych składników żywności w aspekcie bezpieczeństwa żywności;
 4. oceny składu chemicznego surowców do produkcji bezpiecznej żywności pod względem zawartości składników pokarmowych, mineralnych i biologicznie czynnych, a także składników antyżywieniowych; 
 5. pozyskiwania nowych, naturalnych substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego, które wykazują działanie nutraceutyczne, profilaktyczne i terapeutyczne;
 6. wykorzystania drobnoustrojów i ich metabolitów do modyfikacji właściwości i utrwalania żywności, gwarantujących bezpieczeństwo żywność;
 7. badania struktury wewnętrznej (mikro- i nanostruktury) surowców i produktów spożywczych, z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpieczeństwo żywności;
 8. określenia wpływu nowych metod utrwalania w niskiej temperaturze oraz systemów pakowania na jakość produktów i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
 9. nowego zastosowania enzymatycznych i chemicznych reakcji oraz procesów  w technologii żywności o zaprojektowanych właściwościach;
 10. projektowania właściwości filmów i powłok jadalnych poprzez zmianę ich składu chemicznego i właściwości fizycznych w aspekcie bezpieczeństwa żywności;
 11. badań konsumenckich i metaanaliz w kontekście „novel foods” i „traditional foods”.

Działania te docelowo mają sprzyjać opracowaniu innowacyjnych technik i technologii oraz oceny surowców i produktów roślinnych oraz zwierzęcych (także ryb), prawidłowości realizacji procesów przetwórczych, a w efekcie bezpieczeństwa i jakości (w tym prozdrowotnej) żywności.