Regulamin RID - dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych

 

 

Regulamin dofinansowania/finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych
dla pracowników
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
reprezentujących dyscyplinę
rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2023

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 10/RID/2018/19

 

 1. Środki na dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” są przyznawane w trybie ciągłym z dotacji projakościowej RID do wysokości ustalonej dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie .
 2. Dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez Ministra Edukacji i Nauki (przypisanych do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo) jest skierowane do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. Środki finansowe na publikację artykułu naukowego mogą być przyznane Wnioskodawcy, który publikuje badania naukowe zgodne z obszarami badawczymi w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

  W ramach projektu mogą być przyznane następujące kwoty:

  • 200 pkt. do kwoty 10 000 PLN brutto
  • 140 pkt. do kwoty  7 000 PLN brutto
 3. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie/finansowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu może być przyznane od 140 pkt. i więcej dla autora/autorów z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie i reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od % udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.
 4. Dofinansowanie/finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.
 5. W celu uzyskania dofinansowania/finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.
 6. Wniosek (załącznik nr 1) o dofinasowanie/finansowanie opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Edytora o przyjęciu artykułu do druku.
 7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/finansowaniu podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. W szczególnych przypadkach Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza Komisja  Oceniająca. Ocena merytoryczna jest dokonywana w systemie eksperckim z uwzględnieniem obszarów badawczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 9. W przypadku publikacji naukowej, dofinansowanej/finansowanej ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by the Minister of Education and Science under the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2023, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.” lubProjekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.
 10. W celu rozliczenia przyznanej dotacji RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Załącznik nr 2 (formularz rozliczenia przyznanych środków) wraz z fakturą oraz kopię pierwszej i ostatniej strony wydanej publikacji naukowej do asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410, najpóźniej d 31 października 2023 roku.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która powinna być zamieszczona w zakładce RID strony internetowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.
 12. Wnioskodawca zobowiązuje się do zamieszczenia formuły RID w pracach dofinansowanych/sfinansowanych z projektu, opublikowanych w latach 2024
  i później.
 13. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty publikacji artykułu naukowego mogą być ponoszone do 31 października 2023 roku.
 14. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły publikacji wysłanych do redakcji (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 17.02.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o dofinasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia przyznanych środków finansowych

Oświadczenie o zaliczeniu publikacji do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Regulamin RID - dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych