Regulamin RID - dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych

Regulamin dofinansowania/finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych dla pracowników
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
reprezentujących dyscyplinę
rolnictwo i ogrodnictwo  w latach 2019 - 2022

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 1. Środki na dofinansowanie/finansowanie oryginalnych i przeglądowych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty obligatoryjnej  za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” są  przyznawane w trybie ciągłym z dotacji projakościowej RID do wysokości ustalonej dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie (z wyłączeniem kosztów opcjonalnego udostępniania artykułu  w trybie „Open Access” oraz opłat za dodatkowa korektę językową).

2. Dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym  wykazu MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 roku jest skierowane do pracowników  Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.

W ramach projektu mogą być przyznane następujące kwoty:

  • 200 pkt. do kwoty 12 000 PLN brutto
  • 140 pkt. do kwoty 10 000 PLN brutto
  • 100 pkt. do kwoty 7 000 PLN brutto
  • 70 pkt. do kwoty 4 000 PLN brutto
  • 40* pkt. do kwoty 2 000 PLN brutto

* w przypadku czasopism  mających 40 punktów w ocenie MNiSW wg listy na 2019 r. wymagana jest publikacja z IF w systemie „Open Access”

3. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie/finansowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu może być przyznane od 40 pkt. i więcej dla autora/autorów z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od % udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.

4. Dofinansowanie/finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.

5. W celu uzyskania dofinansowania/finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.

6. Wniosek (załącznik nr 1) o dofinasowanie/finansowanie opłaty obligatoryjnej  za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Edytora o przyjęciu artykułu do druku.

7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/finansowaniu podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. W szczególnych przypadkach Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza Komisja  Oceniająca. Ocena merytoryczna jest dokonywana w systemie eksperckim z uwzględnieniem obszarów badawczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

9. W przypadku publikacji naukowej, dofinansowanej/finansowanej ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.”

10. W celu rozliczenia przyznanej dotacji RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Załącznik nr 2 (formularz rozliczenia przyznanych środków) wraz z fakturą oraz kopię pierwszej i ostatniej strony wydanej publikacji naukowej do asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410, najpóźniej d 30 października 2020 roku.

11. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która powinna być zamieszczona w zakładce RID strony internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.

12. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MNiSW koszty publikacji artykułu naukowego mogą być ponoszone do 30 listopada 2020 roku.

13. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły publikacji wysłanych do redakcji (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 21.02.2020 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o dofinasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia przyznanych środków finansowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie