Regulamin RID - dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych

 

Regulamin dofinansowania/finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2022

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 10/RID/2018/19

 

  1. Środki na dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” są przyznawane w trybie ciągłym z dotacji projakościowej RID do wysokości ustalonej dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie .
  2. Dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez Ministra Edukacji i Nauki (przypisanych do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo) jest skierowane do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. Środki finansowe na publikację artykułu naukowego mogą być przyznane Wnioskodawcy, który publikuje badania naukowe zgodne z obszarami badawczymi w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W ramach projektu mogą być przyznane następujące kwoty:

  • 200 pkt. do kwoty 13 000 PLN brutto
  • 140 pkt. do kwoty 11 000 PLN brutto
  • 100 pkt. do kwoty 8 000 PLN brutto
  • 70 pkt. do kwoty 5 000 PLN brutto
  • 40* pkt. do kwoty 2 000 PLN brutto

* w przypadku czasopism  mających 40 punktów zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki wymagana jest publikacja z w systemie „Open Access”

3. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie/finansowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu może być przyznane od 40 pkt. i więcej dla autora/autorów z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie i reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od % udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.
4. Dofinansowanie/finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.
5. W celu uzyskania dofinansowania/finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.
6. Wniosek (załącznik nr 1) o dofinasowanie/finansowanie opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Edytora o przyjęciu artykułu do druku.
7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/finansowaniu podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. W szczególnych przypadkach Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza Komisja  Oceniająca. Ocena merytoryczna jest dokonywana w systemie eksperckim z uwzględnieniem obszarów badawczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
9. W przypadku publikacji naukowej, dofinansowanej/finansowanej ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by the Minister of Education and Science under the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.” lubProjekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.
10. W celu rozliczenia przyznanej dotacji RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Załącznik nr 2 (formularz rozliczenia przyznanych środków) wraz z fakturą oraz kopię pierwszej i ostatniej strony wydanej publikacji naukowej do asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410, najpóźniej do 30 października 2022 roku.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która powinna być zamieszczona w zakładce RID strony internetowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.
12. Wnioskodawca zobowiązuje się do zamieszczenia formuły RID w pracach dofinansowanych/sfinansowanych z projektu, opublikowanych w latach 2023 i później.
13. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty publikacji artykułu naukowego mogą być ponoszone do 31 października 2022 roku.
14. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły publikacji wysłanych do redakcji (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 8.02.2022 r.

 


 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o dofinasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia przyznanych środków finansowych

Oświadczenie o zaliczeniu publikacji do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Regulamin RID - dofinansowania kosztów publikacji artykółów naukowych