Regulamin RID - dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych

Regulamin dofinansowania/finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,  reprezentujących dyscyplinę  rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2021

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 

1. Środki na dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” są przyznawane w trybie ciągłym z dotacji projakościowej RID do wysokości ustalonej dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie .
2. Dofinansowanie/finansowanie oryginalnych prac naukowychw czasopismach o zasięgu międzynarodowym zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki (przypisanych do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo) jest skierowane do pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Środki finansowe na publikację artykułu naukowego mogą być przyznane Wnioskodawcy, który publikuje badania naukowe zgodne z obszarami badawczymi w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W ramach projektu mogą być przyznane następujące kwoty:

  • 200 pkt. do kwoty 12 000 PLN brutto
  • 140 pkt. do kwoty 10 000 PLN brutto
  • 100 pkt. do kwoty 7 000 PLN brutto
  • 70 pkt. do kwoty 4 000 PLN brutto
  • 40* pkt. do kwoty 2 000 PLN brutto

* w przypadku czasopism  mających 40 punktów zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki wymagana jest publikacja z IF w systemie „Open Access”

3. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie/finansowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu może być przyznane od 40 pkt. i więcej dla autora/autorów z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie i reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od % udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.
4. Dofinansowanie/finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.
5. W celu uzyskania dofinansowania/finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.
6. Wniosek (załącznik nr 1) o dofinasowanie/finansowanie opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access” należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Edytora o przyjęciu artykułu do druku.
7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/finansowaniu podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
8. W szczególnych przypadkach Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza Komisja Oceniająca. Ocena merytoryczna jest dokonywana w systemie eksperckim z uwzględnieniem obszarów badawczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
9. W przypadku publikacji naukowej, dofinansowanej/finansowanej ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.”
10. W celu rozliczenia przyznanej dotacji RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Załącznik nr 2 (formularz rozliczenia przyznanych środków) wraz z fakturą oraz kopię pierwszej i ostatniej strony wydanej publikacji naukowej do asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410, najpóźniej d 30 października 2021 roku.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która powinna być zamieszczona w zakładce RID strony internetowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.
12. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty publikacji artykułu naukowego mogą być ponoszone do 30 listopada 2021 roku.
13. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły publikacji wysłanych do redakcji (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).
 

Olsztyn, 19.02.2021 r.

 


 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o dofinasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia przyznanych środków finansowych

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2