Regulamin RID - dofinansowanie kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Regulamin finasowania kosztów związanych z zakupem materiałów , odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na realizację badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego wOlsztynie, reprezentujących dyscyplinę  rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2021

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 

1.       W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” możliwe jest finansowanie/dofinansowanie zakupu materiałów, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem do wykonywania specjalistycznych analiz w laboratoriach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w realizacji prac badawczych mieszczących się w obszarach badawczych projektu RID. 

2.       Środki finansowe są przeznaczone dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo realizujących zadania, które są merytorycznie zgodne z zagadnieniami badawczymi podanymi w Liście zagadnień realizowanych przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie, uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RID.

3.       Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu materiałów, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego według procedur obowiązujących w UWM w Olsztynie (tj. stosowanie postępowania przetargowego, umowy na dostawy sukcesywne).

4.       W celu uzyskania finansowania/dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.  należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców , ul. Plac Łódzki 3, pok. 410. W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły.

5.       Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków. Powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonania terminowej płatności.

6.       Decyzję o przyznaniu finansowania/dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7.       Finansowanie może nie zostać przyznane w przypadku gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do celowości wykorzystania wnioskowanych materiałów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w pracach badawczych, b) braku środków finansowych.

8.       W publikacji naukowej, monografii lub innym opracowaniu naukowym (doniesienia  i komunikaty konferencyjne, referaty), w których zamieszczono wyniki badań uzyskane  z wykorzystaniem odczynników chemicznych lub sprzętu laboratoryjnego zakupionego ze środków finansowych niniejszego projektu należy zamieścić informację: “Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.”

9. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wniosków skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 19.02.2021 r. 

 

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o finasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2