Regulamin RID - dofinansowanie kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Regulamin finasowania kosztów związanych z zakupem materiałów , odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na realizację badań prowadzonych przez pracowników
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę
rolnictwo i ogrodnictwo  w latach 2019 - 2022

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 

1       W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” możliwe jest finansowanie zakupu materiałów, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem do wykonywania specjalistycznych analiz w laboratoriach Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  biorących udział w realizacji prac badawczych mieszczących się w obszarach badawczych projektu RID.

2       Środki finansowe są przeznaczone dla pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo
i ogrodnictwo realizujących zadania, które są merytorycznie zgodne z zagadnieniami badawczymi podanymi w Liście zagadnień badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie, uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RID.

3       Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu materiałów, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego według procedur obowiązujących w UWM w Olsztynie (tj. stosowanie postępowania przetargowego, umowy na dostawy sukcesywne).

4       W celu uzyskania finansowania, o którym mowa w pkt 3.  należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410. W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły.

5       Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków. Powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonania terminowej płatności.

6       Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo
i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7       Finansowanie może nie zostać przyznane w przypadku gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do celowości wykorzystania wnioskowanych materiałów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w pracach badawczych, b) braku środków finansowych.

8       W publikacji naukowej, monografii lub innym opracowaniu naukowym (doniesienia i komunikaty konferencyjne, referaty), w których zamieszczono wyniki badań uzyskane 
z wykorzystaniem odczynników chemicznych lub sprzętu laboratoryjnego zakupionego ze środków finansowych niniejszego projektu należy zamieścić informację: “Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.”

9       Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wniosków skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

 

Olsztyn, 21.02.2020 r.

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o finasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia

Załącznik nr 3: Oświadczenie