Regulamin RID - finansowanie kosztów tłumaczenia i weryfikacji językowej tekstów artykułów naukowych

 

Regulamin przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem i weryfikacją tłumaczenia tekstów artykułów naukowych pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę  rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2021

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 10/RID/2018/19

 

1       Środki na dofinansowanie tłumaczenia oraz weryfikację tłumaczenia oryginalnych  prac naukowych w ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” są  przyznawane w trybie ciągłym do wysokości ustalonej dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.

2       Środki finansowe na tłumaczenia oraz weryfikację tłumaczenia tekstów mogą być przyznane Wnioskodawcy, który publikuje badania naukowe zgodne z obszarami badawczymi  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3       Środki dofinansowania  są przeznaczone dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie  reprezentujących  dyscyplinę  naukową rolnictwo  i ogrodnictwo i dotyczą artykułów naukowych, które będą przypisane do pracowników B+R dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo i mają docelowo zostać opublikowane w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki (w przypadku czasopism  mających 40 punktów wymagana jest publikacja z IF w systemie „Open Access”).

4       W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie,  o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu może być przyznane od 40 pkt.  i więcej dla autora/autorów z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM  w Olsztynie. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od  % udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.

5       Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów tłumaczenia oraz weryfikacji tłumaczenia wyłącznie przez Biuro Tłumaczeń, które posiada parafowaną umowę na tego typu usługi z UWM w Olsztynie.

6       Finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie  w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma  w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.

7       W celu uzyskania finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) wraz z  okazaniem potwierdzenia wysłaniu publikacji do czasopisma u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.

8       Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków. Powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonania terminowej płatności.

9       Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo  i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10    W publikacji naukowej, której tekst został przetłumaczony lub zweryfikowany językowo ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.”

11    W celu rozliczenia przyznanej dotacji  RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która może być zamieszczona  w zakładce RID strony internetowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM  w Olsztynie. 

12    Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wniosków skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 19.02.2021 r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o finasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2