Regulamin RID - finansowanie kosztów tłumaczenia i weryfikacji językowej tekstów artykułów naukowych

 

 

Regulamin przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem i weryfikacją tłumaczenia tekstów artykułów naukowych pracowników
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę
rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2022

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19

 

 

1       Środki na dofinansowanie tłumaczenia oraz weryfikację tłumaczenia oryginalnych
prac naukowych w ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” są  przyznawane w trybie ciągłym do wysokości ustalonej dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.

2       Środki finansowe na tłumaczenia oraz weryfikację tłumaczenia tekstów mogą być przyznane Wnioskodawcy, który publikuje badania naukowe zgodne z obszarami badawczymi
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3       Środki dofinansowania  są przeznaczone dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo
i ogrodnictwo i dotyczą artykułów naukowych, które będą przypisane do pracowników B+R dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo i mają docelowo zostać opublikowane w czasopismach
o zasięgu międzynarodowym, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez Ministra Edukacji i Nauki (przypisanych do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo), w przypadku czasopism  mających 40 punktów wymagana jest publikacja w systemie „Open Access”).

4       W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych/wydziałów i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie,
o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu może być przyznane od 40 pkt.
i więcej dla autora/autorów z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM
w Olsztynie. Wysokość dofinansowania w takim przypadku będzie zależna od
% udziału pracowników reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo.

5       Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów tłumaczenia oraz weryfikacji tłumaczenia wyłącznie przez Biuro Tłumaczeń, które posiada parafowaną umowę na tego typu usługi z UWM w Olsztynie.

6       Finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie
w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji czasopisma
w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych.

7       W celu uzyskania finansowania należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik nr 1) wraz z  okazaniem potwierdzenia wysłaniu publikacji do czasopisma u asystenta Kierownika Projektu RID na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, ul. Plac Łódzki 3, pok. 410.

8       Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków. Powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonania terminowej płatności.

9       Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo
i ogrodnictwo. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10    W publikacji naukowej, której tekst został przetłumaczony lub zweryfikowany językowo ze środków RID należy zamieścić informację: Project financially supported by the Minister of Education and Science under the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2023, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN. lubProjekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 PLN”.

11    W celu rozliczenia przyznanej dotacji  RID Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która może być zamieszczona
w zakładce RID strony internetowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM
w Olsztynie.

12    Wnioskodawca zobowiązuje się do zamieszczenia formuły RID w pracach dofinansowanych/sfinansowanych z projektu, opublikowanych w latach 2023
i później.

13    W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty tłumaczenia i weryfikacji tłumaczenia tekstu artykułu naukowego mogą być ponoszone do 31 października 2022 roku.

14    Regulamin może zostać zmieniony w trakcie roku. Zmiany w regulaminie nie będą dotyczyły wniosków skierowanych do realizacji do dnia ich wprowadzenia (decyduje data na potwierdzeniu złożenia wniosku).

 

Olsztyn, 21.09.2022 r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wniosek o finasowanie

Załącznik nr 2: Formularz rozliczenia

Oświadczenie o zaliczeniu publikacji do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem