Odnawialne źródła energii

 

Studia stacjonarne – 3 semestry

Studia na tym kierunku umożliwią zapoznanie absolwentów między innymi z: zasobami energetycznymi OZE; urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej; modelowaniem procesów i instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; komputerowymi metodami projektowania systemów OZE; energetyką wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystaniem energii słońca i ziemi; budownictwem pasywnym, zero- i plus energetycznym; technologiami pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektami środowiskowymi (LCA); wyceną zasobów biomasy; efektywnością energetyczną i poszanowaniem energii; technologiami energetycznymi wykorzystującymi materiały odpadowe; gospodarowaniem bioenergią; regulacjami prawnymi; zarządzaniem i rachunkiem ekonomicznym w ekoenergetyce.

Absolwent zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach związanych z wytwarzaniem urządzeń ich obsługą, eksploatacją i gospodarowaniem energią odnawialną; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie rynku odnawialnych źródeł energii; szkolnictwie stopnia średniego; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.