Ochrona środowiska

Studia stacjonarne – 3 semestry

Zakres kształcenia (specjalność):

- gospodarka odpadami,

- ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

 

Specjalność Gospodarka odpadami daje możliwość wykształcenia wysokiej klasy specjalisty z zakresu projektowania oraz modernizowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Specjalista z tej branży opiniuje i doradza w zakresie lokalizacji, funkcjonowania oraz środowiskowego oddziaływania obiektów zajmujących się odbiorem, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów, z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych. Absolwent tej specjalności wie również, jak prowadzić gospodarkę odpadami, by wykorzystać tkwiące w nich zasoby (w tym zasoby energetyczne). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewnia obsadę wykładowców z grona kadry własnej, jak również z grona uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków (m.in. przedstawicieli administracji oraz sektora przedsiębiorstw i służby zdrowia). Przez ścisły kontakt z przemysłem, realizowany w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, możliwy jest sposób konfrontacji wiedzy teoretycznej przekazywanej na wykładach z praktyką. Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami, z uwagi na przygotowanie zawodowe, może po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskać świadectwo Marszałka Województwa stwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zakładów unieszkodliwiania odpadów.

 

Program specjalności Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych jest odpowiedzią na realne potrzeby rynkowe, które obecnie definiują profil pracownika w sektorze leśnym na styku ochrony środowiska i leśnictwa. Kierowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia leśnictwa i innych kierunków, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych. Treści przedmiotowe stanowią istotne rozszerzenie i wzbogacenie programu realizowanego na studiach leśnictwa pierwszego stopnia. W trakcie trzech semestrów studiów szczegółowo analizowane będą aktualne problemy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego. Wykwalifikowana kadra, którą reprezentują nie tylko z nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym, ale również w dużej mierze przedstawiciele świata praktyki, gwarantuje wysoką jakość nauczania i oraz zdobycie pożądanych umiejętności i kwalifikacji.