Rolnictwo

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Studia stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność):

- agrobiznes

- produkcja rolnicza

Student zdobywa wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej.

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.