Chemia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LICENCJACKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia stacjonarne - 6 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność):

- analityka i diagnostyka chemiczna

- chemia stosowana

 

Student zdobywa wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W programie studiów o profilu praktycznym większość zajęć stanowią laboratoria i ćwiczenia mające na celu rozwijanie samodzielnego i kreatywnego myślenia jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy. Podczas studiów studenci odbędą 6-miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach. Program studiów na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna jest ukierunkowany przede wszystkim na wykształcenie absolwentów w zakresie analityki próbek środowiskowych oraz analityki surowców i produktów. Absolwent specjalności chemia stosowana uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu chemii środowiska, chemii żywności i kosmetyków oraz technologii chemicznej. Poznaje specyfikę pracy i organizacji laboratoriów kontrolno-pomiarowych w zakładach pracy branży chemicznej i rolno-spożywczej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w wyspecjalizowanych laboratoriach analitycznych: przemysłowych, sanitarno-epidemiologicznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, rolniczych oraz w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.