Architektura krajobrazu

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Studia stacjonarne - 7 semestrów

Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobywa też umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania: prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu oraz projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi. Absolwent posiada umiejętności budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.