Studia podyplomowe

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Nazwa studiów podyplomowych: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

Wydział: Kształtowania Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych (260), ECTS (32,5 pkt) i liczba semestrów (2)

Charakterystyka: celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz kartografii gleb. Pozwoli ono na wykonywanie zawodu ,,gleboznawcy” oraz ,,klasyfikatora gruntów”. Adresatami studiów są pracownicy firm geodezyjnych i środowiskowych oraz pracownicy administracji publicznej.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się: absolwent studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” jest ,,gleboznawcą” oraz ,,klasyfikatorem gruntów” wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami:
2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni; 213202 Gleboznawca; 213208 Klasyfikator gruntów.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ,,gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb” uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zezwalające na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1246).

Gleboznawca i klasyfikator gruntów – prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne mające na celu poznanie właściwości gleb. Organizuje i nadzoruje prace związane z ochroną gleb oraz racjonalnym ich zagospodarowaniem. Określa wartość i przydatność gleb na rozpatrywanym obszarze poprzez ustalenie klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatności. Wykonuje mapy klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze i inne tematyczne mapy glebowe o różnych skalach. Opracowuje projekty ochrony, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bierze udział w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Uczestniczy w opracowaniach planistycznych dotyczących środowiska glebowego, jego wyceny i wartościowania.

Warunki/zasady kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia, studia prowadzone są dla absolwentów kierunków szkół wyższych na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego: 3800,00 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych: zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (11 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godziny dydaktyczne. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa:  - obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu; uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) lub zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów; na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych ostateczny wynik wpisuje się na podstawie obliczonej średniej z egzaminów i zaliczeń końcowych wg kryteriów zawartych w regulaminie studiów podyplomowych UWM w Olsztynie (§5 pkt. 10 – do 3,50 – dostateczny, 3,51-4,50 dobry, od 4,51 – bardzo dobry);  dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia.

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

Sekretarz: dr hab. inż. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

Kontakt: szczegółowych informacji udziela kierownik studiów podyplomowych, tel. 605-141-392, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl lub  sekretarz tel. 89 523 48 46