Badania

Kierunki badań

 • Różnorodność genetyczna oraz funkcjonalna bakterii i grzybów różnych ekosystemów.
 • Oporność mikroorganizmów na dyferencjacje zachodzące w pedosferze.
 • Kształtowanie aktywności drobnoustrojów oraz mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości środowisk naturalnych.
 • Funkcje mikroorganizmów i enzymów w cyklach biogeochemicznych pierwiastków.
 • Bioaugmentacja i biostymulacja gleb zanieczyszczonych związkami chemicznymi.
 • Biotechnologiczne usuwanie zanieczyszczeń.
 • Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki żyzności gleb.
 • Wykorzystanie drobnoustrojów w syntezie hormonów wzrostu roślin.
 • Rola drobnoustrojów i enzymów w monitoringu środowiska.
 • Ocena toksycznego oddziaływania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych na wzrost i rozwój roślin.
 • Badania pokrywy glebowej północno-wschodniej Polski w różnych typach krajobrazów młodoglacjalnych.
 • Inwentaryzacja i waloryzacja mokradeł w północno-wschodniej Polsce.
 • Przeobrażenia siedlisk i gleb hydrogenicznych wskutek odwodnienia i użytkowania.
 • Badania nad genezą, sekwencją i właściwościami gleb zagłębień terenowych modyfikowanych przez procesy deluwialne.
 • Badania składu i właściwości materii organicznej gleb organicznych.
 • Badania nad wpływem kompostów, ulepszaczy glebowych i osadów ściekowych na właściwości rekultywowanych gleb.
 • Środowiskowe skutki przemian azotu i fosforu w glebach hydrogenicznych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.
 • Badania nad genezą i właściwościami gleb mułowych na obszarach sandrowych oraz gleb gytiowych i rędzin pojeziornych na Pojezierzu Mazurskim.