Dydaktyka

Plan zajęć w roku akademickim 2021/2022

Konsultacje

 1. Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska - poniedziałek, 13.30-15.00
 2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Łachacz - wtorek, 11.00-13.00
 3. Dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. ucz. - poniedziałek, 10.00-11.30
 4. Dr hab. Agata Borowik, prof. ucz. - wtorek, 9.30-11.00
 5. Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek  - piątek, 13.30-14.30
 6. Dr hab. inż. Mirosław Orzechowski - środa, 13.30-15.00
 7. Dr hab. inż. Jan Pawluczuk - wtorek, 10.00 - 12.00
 8. Dr hab. inż. Sławomir Smólczyński - wtorek, 13.15 - 14.30
 9. Dr hab. Paweł Sowiński - środa, 8.00-9.30
 10. Dr inż. Edyta Boros-Lajszner - środa, 9.00-10.30
 11. Dr inż. Barbara Kalisz -  czwartek,  8:30-10:00
 12. Dr inż. Magdalena Zaborowska - wtorek, 12.00-13.30
 

Realizowane przedmioty (studia I i II stopnia)

1. Kierunek: Architektura krajobrazu
    • Mikrobiologia materiałowa
    • Drobnoustroje w architekturze krajobrazu
    • Gleboznawstwo
    • Inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych  do wyboru wydziałowy 
    • Mokradła w krajobrazie
    • Rekultywacja gleb 
    • Systemy informacji przestrzennej w architekturze krajobrazu
    • Fizjografia

2. Kierunek: Ochrona środowiska
    • Biologia ogólna
    • Mikrobiologia (ogólna)
    • Mikrobiologia środowiskowa
    • Biochemia gleby
    • Mikrobiologiczna transformacja odpadów
    • Bioremediacja
    • Deterioracja środowiska
    • Biodegradacja w środowisku przyrodniczym
    • Biodeterioracja materiałów
    • Geologia z geomorfologią
    • Gleboznawstwo
    • Seminarium inżynierskie
    • Specjalizacyjne seminarium magisterskie

3.  Kierunek: Ogrodnictwo
    • Mikrobiologia

4. Kierunek: Rolnictwo
    • Mikrobiologia     
    • Mikroorganizmy w technologiach rolniczych   
    • Biochemia gleby   
    • Gleboznawstwo I
    • Gleboznawstwo II
    • Physics of soil and raw agricultural material
    • Fizyka gleby i surowców rolniczych

5. kierunek: Leśnictwo
    • Mikrobiologia leśna
    • Gleboznawstwo leśne
    • Systemy informacji przestrzennej
    • Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

6. kierunek: Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
    • Biologia
    • Mikrobiologia ogólna
    • Geomikrobiologia
    • Mikrobiologiczne przetwarzanie biomasy
    • Eksploatacja torfu i gytii
    • Laboratorium oceny surowców mineralnych
    • Rekultywacja terenów pogórniczych
    • Geologia z geomorfologią

7. kierunek: Mikrobiologia (WBiB)
    • Drobnoustroje ekosystemów lądowych: Mikrobiologia gleb
    • Drobnoustroje ekosystemów lądowych: Mikrobiologia terenów rolniczych
    • Biochemia środowiskowa
    • Mikrobiologiczna transformacja odpadów w środowisku
    • Geomikrobiologia


Realizowane przedmioty (studia III stopnia)

    • Ochrona i kształtowanie środowiska/wprowadzenie
    • Biotechnologia środowiskowa
    • Seminarium doktoranckie

 

Studia podyplomowe: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

    • Administracyjne uwarunkowania klasyfikacji gleb
    • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
    • Fizjografia
    • Kartografia gleb
    • Operaty gleboznawcze
    • Siedliskoznawstwo
    • Systematyka gleb
    • Uziarnienie gleb
    • Degradacja i ochrona gleb
    • Rekultywacja gleb
    • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
    • Właściwości fizyczne i chemiczne gleb
    • Zajęcia terenowe z siedliskoznawstwa, rekultywacji i klasyfikacji gleb