Procedury WSZJK

 

Zasady funkcjonowania oraz zadania Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Zarządzenie  Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (http://bip.uwm.edu.pl/node/7066)

 


Procedury

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 

Lp.

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data

Wydanie

Podmiot odpowiedzialny za wdrażanie procedury

W realizacji procedury uczestniczą

1.

WSZJK-O-RiL-1

Procedura opracowania Misji i Strategii Rozwoju

2021.02.15

3

Dziekan

Prodziekani

2.

WSZJK-O-RiL-2

Procedura powoływania komisji wydziałowych i organów doradczych

2021.02.15

2

Dziekan

Prodziekani

3.

WSZJK-PS-RiL-3

Procedura opracowania, monitorowania i aktualizacji programów kształcenia

2021.02.15

3

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowa Rada Edukacyjna

4.

WSZJK-Z-RiL-4

Zasady postępowania w zakresie korzystania z zasobów nauki oraz środków wsparcia studentów

2021.02.15

3

Prodziekan ds. studenckich

-

5.

WSZJK-SI-RiL-5

Procedura postępowania w zakresie funkcjonowania systemu informacyjnego i publikowania informacji

2021.02.15

2

Prodziekan ds. kształcenia

-

6.

WSZJK-PD-RiL-6

Przygotowanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia

2021.02.15

4

Prodziekan ds. studenckich

Wydziałowa Rada Edukacyjna

7.

WSZJK-O-RiL-7

Rozpatrywanie podań studentów do Prodziekana ds. studenckich

2021.02.15

3

Prodziekan ds. studenckich

-

8.

WSZJK-O-RiL-8

Przenoszenie osiągnięć z przedmiotu zaliczonego na tym samym lub innym kierunku UWM lub w innej uczelni

2021.02.15

2

Prodziekan ds. studenckich

Koordynatorzy przedmiotów

9.

WSZJK-A-RiL-9

Procedura prowadzenia i dokumentacji hospitacji zajęć dydaktycznych

2021.02.15

3

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowa Rada Edukacyjna

10.

WSZJK-PS-OP-RiL-10

Badania ankietowe pracodawców o absolwentach

2021.02.15

2

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania

Jakości Kształcenia

11.

WSZJK-O-RiL-11

Badania ankietowe absolwentów

2021.02.15

2

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania

Jakości Kształcenia

12.

WSZJK-O-RiL-12

Procedura wyboru zakresu kształcenia, tematów prac dyplomowych oraz przedmiotów fakultatywnych na studiach I i II stopnia

2021.02.15

3

Prodziekan ds. studenckich

-

13.

WSZJK-O-RiL-13

Procedura postępowania w sprawach spornych i problemowych w zakresie kształcenia

2021.02.15

2

Dziekan

Wydziałowy Zespół

ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

14.

WSZJK-O-RiL-14

Kontrola pomieszczeń dydaktycznych

2021.02.15

2

Prodziekan ds. studenckich

Wydziałowy Zespół ds. przeglądu warunków pracy

15.

WSZJK-O-RiL-15

Zasady postępowania w zakresie oceny parametrycznej jednostek i podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność naukową

2021.02.15

2

Przewodniczący Rady Dyscypliny

Wydziałowa Komisja Nauki

16.

WSZJK-O-RiL-16

Zasady postępowania w zakresie realizacji praktyk studenckich

2021.02.15

3

Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego

-

17.

WSZJK-PS-SP-KŚiR-17

Procedura postępowania w zakresie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji studiów podyplomowych

2015.06.25

1

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowa Rada Edukacyjna

18.

WSZJK-PS-RiL-18

Procedura weryfikacji i ewaluacji efektów uczenia się

2021.02.15

3

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania

Jakości Kształcenia

19.

WSZJK-PS-SP-KŚiR-19

Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2016.10.27

3

Kierownik Studiów Doktoranckich

-

 

Uwaga! Z procedurami można się zapoznać w zakładce Pracownik/Logowania/Materiały