Procedury WSZJK

 

Zasady funkcjonowania oraz zadania Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Zarządzenie  Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (http://bip.uwm.edu.pl/node/7066)

 


Procedury

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

L.p.

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data

Wydanie

Podmiot odpowiedzialny za wdrażanie procedury

Nadzór nad realizacją procedury

1.

WSZJK-O-KŚiR-1

Procedura opracowania Misji i Strategii Rozwoju Wydziału

2018.03.22

2

Komisja ds. Rozwoju Wydziału i Finansów

Dziekan

2.

WSZJK-O-KŚiR-2

Tryb powoływania komisji wydziałowych i organów doradczych

2013.05.12

1

Kolegium dziekańskie

Dziekan

3.

WSZJK-PS-KŚiR-3

Procedura opracowywania, monitorowania i aktualizacji programów kształcenia i planów studiów

2018.03.22

2

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

4.

WSZJK-Z-KŚiR-4

Zasady postępowania w zakresie korzystania z zasobów nauki oraz środków wsparcia studentów

2017.05.10

2

Prodziekan ds. studenckich

5.

WSZJK-SI-KŚiR-5

Procedura postępowania w zakresie funkcjonowania systemu informacyjnego i publikowania informacji

2013.05.12

1

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

6.

WSZJK-PD-KŚiR-6

Przygotowanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia

2013.11.12

1

Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. kształcenia i promocji

7.

WSZJK-O-KŚiR-7

Rozpatrywanie podań i odwołań studentów do prodziekana ds. studenckich

2015.06.25

1

Prodziekan ds. studenckich

8.

WSZJK-O-KŚiR-8

Przenoszenie osiągnięć z przedmiotu zaliczonego na tym samym lub innym kierunku UWM lub w innej uczelni

2015.06.25

1

Prodziekan ds. studenckich
Koordynator przedmiotu

Prodziekan ds. studenckich

9.

WSZJK-A-KŚiR-9

Procedura prowadzenia i dokumentacji hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2018.03.22

2

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

10.

WSZJK-PS-OP-KŚiR-10

Badania ankietowe pracodawców o absolwentach

2015.06.25

1

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania
Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

11.

WSZJK-O-KŚiR-11

Badania ankietowe absolwentów

2015.06.25

1

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania
Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

12.

WSZJK-O-KŚiR-12

Procedura wyboru specjalności, tematów prac dyplomowych oraz przedmiotów fakultatywnych na studiach I i II stopnia

2015.06.25

1

Prodziekan ds. studenckich

13.

WSZJK-O-KŚiR-13

Postępowanie w sprawach spornych i problemowych w procesie kształcenia.

2015.06.25

1

Wydziałowy Zespół
ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Dziekan Wydziału

14.

WSZJK-O-KŚiR-14

Kontrola pomieszczeń dydaktycznych

2015.06.25

1

Wydziałowy Zespół ds. przeglądu warunków pracy

Prodziekan ds. studenckich

15.

WSZJK-O-KŚiR-15

Zasady postępowania w zakresie oceny parametrycznej jednostek i podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność naukową.

2015.06.25

1

Wydziałowa Komisja Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. nauki

16.

WSZJK-O-KŚiR-16

Zasady postępowania w zakresie realizacji praktyk studenckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2015.06.25

1

Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny

Dziekan

17.

WSZJK-PS-SP-KŚiR-17

Procedura postępowania w zakresie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji studiów podyplomowych

2015.06.25

1

Podkomisja ds. studiów podyplomowych

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

18.

WSZJK-PS-KŚiR-18

Procedura weryfikacji i ewaluacji efektów kształcenia

2018.06.14

2

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania
Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

19.

WSZJK-PS-SP-KŚiR-19

Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2016.10.27

3

Kierownik Studiów Doktoranckich

Uwaga! Z procedurami można się zapoznać w zakładce Pracownik/Logowania/Materiały