Studia podyplomowe

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

ogłasza nabór na Studia Podyplomowe:

INTEGROWANA PRODUKCJA I OCHRONA ROŚLIN

Program studium obejmuje 210 godzin dydaktycznych w następujących działach tematycznych:

  • Integrowana produkcja – przepisy prawne
  • Planowanie i organizacja upraw w integrowanej produkcji
  • Regulacja zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu w integrowanej produkcji
  • Nawożenie upraw integrowanych
  • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
  • Ochrona roślin przed patogenami w integrowanej produkcji
  • Ochrona roślin przed szkodnikami w integrowanej produkcji
  • Technika wykonywania zabiegów w integrowanej ochronie roślin
  • BHP

Studia podyplomowe Integrowana produkcja i ochrona roślin będą realizowane w cyklu dwusemestralnym podczas dwudniowych zjazdów w trybie niestacjonarnym. Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomami ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3400 zł. Limit miejsc 25 osób.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Absolwenci kontynuujący podnoszenie kwalifikacji w zakresie agronomii i nauk pokrewnych nabywają uprawnienia do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721)].

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres sekretariatu studiów:

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Studium podyplomowe Integrowana produkcja i ochrona roślin

ul. Prawocheńskiego 17

10-721 Olsztyn

tel. 89 5 23 37 81, 89 523 45 46

bozena.kordan@uwm.edu.pl; marta.damszel@uwm.edu.pl

 

KIEROWNIK STUDIUM

Bożena Kordan