Badania

Kierownik katedry - Head of the chair

Prof. dr hab. Bożena Kordan, Full professor

kontakt: b.kordan@uwm.edu.pl

 • Biochemiczne aspekty powiązań mszyca – roślina, reakcje behawioralne mszyc w odpowiedzi na działanie allelozwiązków. Mechanizmy naturalnej odporności roślin na żerowanie szkodników. Ochrona roślin w Integrowanej Produkcji.
 • Biochemical aspects of aphid-plant interactions, behavioural responses of aphis to allelocompounds. Mechanisms of plant natural resistance to foraging pest insects. Plant protection in the Integrated Production.

 

Profesor zwyczajny - Full professor

 

Prof. dr hab. Bożena Cwalina - Ambroziak

kontakt: Cwalina-Ambroziak@uwm.edu.pl

 • Zagrożenia chorobowe wybranych gatunków roślin uprawnych i możliwości zastosowania integrowanej ochrony. Udział związków fenolowych w mechanizmie odporności roślin na patogeny w warunkach naturalnej i sztucznej infekcji. Wybrane elementy nowoczesnej technologii uprawy (ochrona biologiczna, biostymulatory i regulatory wzrostu) a zawartość związków bioaktywnych w roślinie..
 • Infection risk factors in selected crop species and the applicability of integrated plant protection strategies. Role of phenolic compounds in plant resistance mechanisms under natural and artificial infection conditions. Selected components of modern cultivation technologies (biological protection, biostimulants and plant growth regulators) and the content of bioactive compounds in plants.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

kontakt: agnieszka.pszczolkowska@uwm.edu.pl

 • Diagnostyka patogenów grzybowych z tkanek roślinnych, ziarna i nasion metodą PCR, real-time PCR i sekwencjonowania DNA; identyfikacji genów odpowiedzialnych za syntezę mykotoksyn w surowcach roślinnych i paszach; analiz filogenetycznych wybranych gatunków grzybów mikroskopowych, genomika chloroplastowa i mitochondrialna, zdrowotności nasion wybranych gatunków roślin uprawnych pochodzących z różnych technologiach produkcji.
 • Diagnostics of fungal pathogens in plant tissues and seeds by PCR, real-time PCR and DNA sequencing; identification of genes responsible for mycotoxin synthesis in plant raw materials and fodder; phylogenetic analyzes of selected species of microscopic fungi, chloroplast and mitochondrial genomics., seed health of selected crops obtained in various production technologies.

 

Prof. dr hab. inż. Urszula Wachowska

kontakt: urszula.wachowska@uwm.edu.pl

 • Biologia patogenów Rhizoctonia spp., Oculimacula spp., Zymoseptoria tritici i Fusarium graminearum. Mikroskopowa i molekularna identyfikacja patogenów roślin oraz antagonistycznych drożdży. Wpływ biologicznych metod ochrony roślin na proces infekcyjny wybranych patogenów na poziomie ekspresji wybranych genów.
 • Biology of plant pathogens: Rhizoctonia spp., Oculimacula spp., Zymoseptoria tritici i Fusarium graminearum. The microscopic and molecular identification of plant pathogens and antagonistic yeasts. The effect of biological plant protection agents to an infectional process of some pathogens on transcription level.

 

Profesor UWM

 

dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM

kontakt: a.kosewska@uwm.edu.pl

 • Biegaczowate (Carabidae). Ocena stabilności ekologicznej siedlisk na podstawie stanu zgrupowań Carabidae. Motyle dzienne Polski.Carabids (Carabidae).
 • Evaluation of ecological stability of habitats based on the status of assemblages of Carabidae. Daylight butterflies in Poland.

 

dr hab. Mariusz Nietupski, prof. UWM

kontakt: mariusz.nietupski@uwm.edu.pl

 • Czynniki warunkujące naturalną odporność nasion fasoli na żerowanie (Acanthoscelides obtectus Say). Szkodniki magazynowe oraz ich preferencje pokarmowe. Carabidae (Col.,) torfowisk i obszarów przekształconych.
 • Conditions shaping the natural resistance of bean seeds to foraging (Acanthoscelides obtectus Say). Storage pest insects and their feeding preferences. Carabidae (Col.,) of peat bogs and transformed areas.

 

dr hab. Marta Damszel, prof. UWM

kontakt: martadamszel@op.pl

 • Diagnostyka polowa i laboratoryjna grzybów saprotroficznych i patogenicznych roślin rolniczych. Polowa ocena zdrowotności roślin rolniczych. Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna siedlisk leśnych. Ocena zbiorowisk grzybów Macromycetes i Micromycetes hyloekosystemów.
 • Phytopathological diagnostics, biology of saprophytic and pathogenic fungi in natural and transformed ecosystems.

 

dr hab. Adam Okorski, prof. UWM

kontakt: adam.okorski@uwm.edu.pl

 • Wybrane elementy technologii produkcji roślin uprawnych z uwzględnieniem oceny zdrowotności oraz zbiorowisk grzybów; wpływ zmian klimatycznych na zbiorowiska grzybów toksynotwórczych wybranych gatunków roślin uprawnych; alternatywne metody ochrony roślin-wykorzystanie ekstraktów roślinnych; badania nad występowaniem chorób w szkółkach leśnych; identyfikacja nowych patogenów powodujących choroby roślin; mechanizmy molekularne biosyntezy mykotoksyn oraz odporność roślin na patogeny grzybowe; genomika chloroplastowa i mitochondrialna.
 • The assessment of plant health and fungal communities as elements of crop production technology; impact of climate change on the comunities of mycotoxin-producing fungi on crop plants; alternative methods of plant protection - use of plant extracts; molecular diagnostics of diseases in forest nurseries; identification of new plant diseases and pathogens; molecular mechanisms of mycotoxin biosynthesis and plant resistance to fungal pathogens; chloroplast and mitochondrial genomics.

 

Adiunkci - Assistant professors

 

dr inż. Elżbieta Topa

kontakt: topa@uwm.edu.pl

 • Roztocza z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae) w ograniczaniu przędziorków (Tetranychidae) w uprawach sadowniczych. Pająki (Araneae) różnych zespołów florystycznych.
 • Role of mites of the family (Phytoseiidae) in controlling w ograniczaniu spider mites (Tetranychidae) in fruit plantations. Spiders (Araneae) of various flower assemblages.

 

 

 

Pracownicy naukowo - techniczni Research and technical staff

 

dr inż. Agnieszka Laszczak - Dawid

kontakt: a.laszczak-dawid@uwm.edu.pl

 • Biologia szkodników magazynowych w różnych środowiskach.
 • Biology of storage pests in different environment conditions.

 

dr inż. Emilia Bujak

kontakt: emilia.bujak@uwm.edu.pl

 • Biegaczowate (Carabidae) jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Carabidae as indicators of changes taking place in the natural environment.