Koła naukowe

 

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”

Opiekun: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, tel. 89 523 41 71, e-mail: mariusz.antolak@uwm.edu.pl

Przewodnicząca : Natalia Richert, e-mail: natalia.richert@gmail.com

https://www.facebook.com/KNAKHoryzont

https://www.instagram.com/horyzont_knak/  

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont” działa od 2001 roku. Zakres działalności badawczej obejmuje szeroko rozumianą architekturę krajobrazu. Piszemy publikacje naukowe z zakresu architektury krajobrazu. Zajmujemy się sporządzaniem projektów zagospodarowania przestrzennego wybranych obiektów, uczestniczymy w konkurach projektowych. Zajmujemy się pracami terenowymi, związanymi z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Popularyzujemy naukę, organizujemy akcje społeczne i działania artystycznych w krajobrazie. Uczestniczymy w targach ogrodniczych, warsztatach projektowych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących oraz nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
 • opracowywanie projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych;
 • zajmowanie się zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz ich współczesnymi przekształceniami.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • popularyzacją nauki;
 • organizowaniem międzynarodowych seminariów kół naukowych;
 • wyjazdami na obozy naukowe, targi ogrodnicze, warsztaty architektoniczne;
 • pisaniem publikacji naukowych z zakresu architektury krajobrazu;
 • tworzeniem koncepcji zagospodarowania wybranych terenów i sporządzaniem analiz krajobrazowych;
 • organizowaniem akcji społecznych, działań artystycznych w krajobrazie.

 

Koło Naukowe Chemii Środowiska

Opiekun: dr hab. inż. Zbigniew Mazur, tel. 89 523 35 42, e-mail: zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Emilia Sokół, e-mail: emilka20411@gmail.com
Wiceprzewodniczący: Jakub Lipecki, e-mail: jakub.lipecki@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności, działającym przy Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Zbigniew Mazur

Do celów i zadań Studenckiego Koła Naukowego Chemii Środowiska należy:

 • pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • prowadzenie w ramach i pod patronatem uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej;
 • promowanie UWM;
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła;
 • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu kształtowania i oceny środowiska;
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.

Obok comiesięcznych spotkań i dyskusji na temat środowiska w Polsce, członkowie koła organizują obozy naukowe oraz uczestniczą w seminariach i konferencjach.

 

Koło Naukowe Chemików

Opiekun: dr inż. Kazimierz Warmiński, tel. 89 5233560, e-mail: kazimierz.warminski@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Natalia Raszkiewicz

Wiceprzewodnicząca: Julia Kamińska, e-mail: julia.kaminska.1@student.uwm.edu.pl 

Media społecznościowe – konta @ChemiaUWM na FB, IG, TT:

https://www.facebook.com/ChemiaUWM

https://www.instagram.com/chemiauwm/

https://www.tiktok.com/@chemiauwm

Koło Naukowe Chemików zostało zarejestrowane w grudniu 2021 roku. Powstało z inicjatywy studentek i studentów kierunku chemia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie chcących realizować swoje zainteresowania i rozwijać umiejętności w zakresie szeroko rozumianej chemii oraz nauk pokrewnych. Koło działa w Katedrze Chemii, na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Członkami Koła mogą być studenci wszystkich kierunków studiów, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu.

Zakres i cele główne działalności:

 1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej chemii i nauk pokrewnych.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy w laboratorium oraz w terenie.
 3. Popularyzacja chemii podstawowej i stosowanej; uświadamianie roli chemii i nauk pokrewnych w życiu społeczno-gospodarczym.
 4. Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, a w szczególności kierunku chemia.
 5. Wzmocnienie więzi interpersonalnych w środowisku akademickim.
 6. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.

Cele szczegółowe:

 1. Utrwalanie zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych wykraczających ponad program studiów.
 2. Aplikowanie i udział w projektach dydaktycznych, popularyzatorskich, badawczych i badawczo-rozwojowych.
 3. Publikowanie artykułów naukowych i popularno-naukowych.
 4. Współpraca z firmami, instytucjami i organizacjami, które zajmują się podejmowaną przez Koło tematyką.
 5. Organizacja i udział w:
 • konferencjach, seminariach naukowych oraz popularno-naukowych, odczytach, wykładach otwartych, kursach i szkoleniach w Uczelni i poza nią,
 • warsztatach i festiwalach popularyzujących chemię skierowanych do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wyjazdach i obozach naukowych,
 • wizytach studyjnych w firmach, instytucjach i organizacjach powiązanych tematycznie z chemią i naukami pokrewnymi.

  6. Współtworzenie treści udostępnianych w mediach społecznościowych popularyzujących naukę i technikę, Uczelnię oraz Wydział.

 

Koło Naukowe Diagnostyki chorób roślin „ZYMOKS”

Opiekun: prof. dr hab. inż. Urszula Wachowska, tel. 89 523 43 98, e-mail: urszula.wachowska@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Weronika Giedrojć, e-mail: weronika.giedrojc@student.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/groups/1341974832608931/

Do celów i zadań Koła Naukowego Diagnostyki chorób roślin „ZYMOKS” należy:

 • Podejmowanie i realizacja celów badawczych związanych z tematyką badań z zakresu diagnostyki chorób roślin prowadzonych w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej.
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się problematyką ochrony roślin przed patogenami.
 • Udział w sympozjach, warsztatach oraz wyjazdach terenowych dotyczących diagnostyki chorób roślin, wykrywania i identyfikacji patogenów.
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Diagnozowanie chorób roślin na podstawie objawów oraz z wykorzystaniem technik mikroskopowych i molekularnych.
 • Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy studentów na temat nowoczesnych technik molekularnych: PCR (identyfikacja patogenów, wykrywanie genów odpowiedzialnych za proces infekcyjny, diagnostyka mutacji punktowych związanych z powstawaniem odpornych na fungicydy form patogenów), RT-PCR (ekspresja genów związanych z wirulencją patogenów).
 • Promowanie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Formy pracy koła:

 • Spotkania i dyskusje na temat diagnostyki chorób roślin w lasach, polach uprawnych, sadach i ogrodach.
 • Uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych.
 • Uczestnictwo w pracach w laboratorium fitopatologicznym, mykologicznym i molekularnym.
 • Praca w projektach badawczych prowadzonych w Katedrze, składanie autorskich projektów. 

 

Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej "Biohazard"

Opiekun: dr hab. inż. Adam Okorski, prof. UWM, tel.  (89) 523 34 92, e-mail: adam.okorski@uwm.edu.pl  

Przewodnicząca: Joanna Dąbrowska, e-mail: joanna.dabrowska.1@student.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Diagnostyki-i-Fitopatologii-Molekularnej-Biohazard-1347583695329538/

 Do celów i zadań Koła Naukowego Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej "Biohazard" należy m. in.:

 • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów na temat innowacyjności technik diagnostyki molekularnej w rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, architekturze krajobrazu oraz naukach biologicznych ;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz nabywanie nowego doświadczenia i doskonalenie techniki prac laboratoryjnych
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • promowanie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji na temat diagnostyki molekularnej i fitopatologii w Polsce;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez wiodące instytuty naukowe i firmy komercyjne na świecie
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z tematyką nauk o życiu oraz szerokich możliwości zastosowania w nich pogłębionej wiedzy i zdobytego doświadczenia na spotkaniach KNDiFM "Biohazard" 

 

Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”

Opiekun: dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM, tel. 89 523 41 02, e-mail: a.kosewska@uwm.edu.pl

Przewodniczący: Paweł Sokołowski

Zatępca: Igor Ropiak

Sekretarz: Olga Kosewska

Strona Koła: https://www.facebook.com/pasikonikuwm/

Główne założenia Koła to:

 • poszerzanie i popularyzowanie wiedzy dotyczącej świata owadów;
 • promocja zwierząt egzotycznych, w szczególności owadów, wśród dzieci, uczniów, studentów i pozostałych mieszkańców Olsztyna;
 • badanie bioróżnorodności różnych ekosystemów i żyjących w nich stawonogów;
  badanie entomofauny pożytecznej w uprawach rolniczych;
 • możliwości wykorzystania entomofagów w biologicznej walce ze szkodnikami roślin;
 • możliwości wykorzystania owadów jako alternatywnej żywności;
 • możliwości wykorzystania owadów przy utylizacji odpadów;
 • wykorzystanie technik molekularnych w diagnostyce entomologicznej.

Obecnie prowadzone prace badawcze:

 • zgrupowania motyli środowisk leśnych i zurbanizowanych;
 • chrząszcze naziemne okolic Olsztyna;
 • wykorzystanie owadów jako alternatywnego źródła białka.

Na zajęciach studenci uczą się rozpoznawać owady, odławiać je, preparować i przygotowywać gabloty. Pomagają opiekować się hodowlami żywych owadów. Uczą się pracować w zespole i prowadzić prace badawcze.

 

Koło Naukowe Florystów

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska, tel. 89 523 43 90, e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Daria Hardziej

https://www.facebook.com/KoloNaukoweFlorystow/?ref=settings

Koło Naukowe Florystów działa przy Katedrze Architektury Krajobrazu. Założycielem Koła Naukowego oraz pierwszym opiekunem była prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska. Od stycznia 2009 roku stanowisko opiekuna naukowego pełniła mgr inż. Urszula Rybczyńska, a od stycznia 2011 roku dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • doświadczenia z utrwalania w glicerynie roślin przeznaczonych na suche bukiety;
 • przedłużania trwałości kwiatów ciętych;
 • analizy rynku florystycznego.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • wykonaniem okolicznościowych kompozycji i aranżacji kwiatowych, m. in. na Bal rektorski, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • uczestniczeniem w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych  UWM;
 • organizacją wyjazdów na obozy naukowe do ogrodów botanicznych oraz na wystawy krajowe i międzynarodowe;
 • zapoznawaniem się z nowymi trendami panującymi we florystyce, które lansuje Biuro Kwiatowe Holandia;
 • organizowaniem wernisaży jesienny pt. ‘Wspomnienie lata’, wystawa kompozycji Bożonarodzeniowej, aranżacji podczas olsztyńskich wystaw dalii;
 • uczestniczeniem w warsztatach florystycznych z osobami niepełnosprawnymi.

 

Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne

Opiekun: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek, tel. 89 523 48 24, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl

Przewodniczący: Filip Rewers

www.uwm.edu.pl/gleba

Koło naukowe działające przy Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) powstało 7 czerwca 2004 roku. Należą do niego studenci kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo oraz geodezja i kartografia. Od początku działalności do dnia dzisiejszego opiekunem koła jest dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek.

W latach 2004, 2006, 2008, 2009 i 2011 we współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego grupy członków Koła (8-13 osobowe) odbyły obozy naukowe na terenie Ukrainy (Płw. Krymski). Opiekę nad grupami studentów sprawowali prof. dr hab. Bolesław Bieniek (lata 2004 i 2009), dr hab. Arkadiusz Bieniek (lata 2006 i 2011) i prof. dr hab. Andrzej Łachacz (2008 rok). Celem geologiczno-gleboznawczych badań było zapoznanie się z glebami Półwyspu krymskiego (w tym z inicjalnymi terenów objętych wulkanizmem błotnym na Półwyspu Kercz oraz charakterystyka i opis kompleksów ukraińskich czarnoziemów). Wykonano obszerną dokumentację materiałową – pobranie prób do badań, wykonanie zdjęć, szczegółowa lokalizacja miejsc badań (podanie współrzędnych z GPS). W trakcie obozów zapoznano się także z trójdziałową budową geologiczną Półwyspu Krymskiego. Przerywnikiem w trakcie badań było zwiedzanie wielu atrakcji turystycznych w tym między innymi pałacu chanów w Bakczysaraju, genueńskiej twierdzy w miejscowości Sudak, dawnych twierdz polskich Chocim i Kamieniec Podolski.

Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także jednodniowe wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie się z nie przekształconymi rolniczo terenami np. Białowieskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu ,,Serafin”. Działalność Koła pozwala na poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu gleboznawstwa, geologii i geomorfologii. Szczególny nacisk badań położony jest na rolę w krajobrazie rolniczym geomorfologicznych form terenu (krajobrazy morenowe, sandrowe, kemowe, dolin rzecznych). Prace koła obejmują także problematykę architektonicznego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą (kopalnie kruszyw mineralnych Żabi Róg i Łajsy, torfu Budwity, Rucianka, oraz kredy jeziornej Łęguty, Mielno, Zezuj).

 W ramach prowadzonej działalności naukowej członkowie Koła czynnie uczestniczą w organizacji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych odbywającego się w Olsztynie. W sesjach referatowych zaprezentowali kilka referatów, a badania opublikowano w materiałach konferencyjnych.

Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej

Opiekun: dr hab. Marcin Sidoruk, tel. 89 523 43 51, e-mail: marcin.sidoruk@uwm.edu.pl

Przewodnicąca: Emilia Sokół

Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej powstało 14 lutego 2003 roku przy Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska (obecnie Katedrze Gospodarki Wodnej i Klimatologii), z inicjatywy prof. Józefa Koca jako Studenckie Koło Naukowe Ekoinżynierii. Pierwszym przewodniczącym Koła został student Marcin Duda, opiekunem dr inż. Stefan Tucholski. Nazwę Koła na aktualną zmieniono w 2004 roku, a od maja 2009 r. funkcję opiekuna Koła Naukowego Inżynierii Ekologicznej pełni dr inż. Marcin Sidoruk. Problematyka badawcza ukierunkowana jest na zagadnienia inżynierii i ekologii w ochronie środowiska. 

 W latach 2003-2016 w obozach naukowych uczestniczyło łącznie 47 studentów, a swój akces do Koła zdeklarowano 244 studentów. W minionych latach działalności członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w organizacji Seminariów Kół Naukowych UWM w Olsztynie, ponadto licznie prezentowali wyniki prac badawczych w seminariach kół naukowych w: Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Płocku, Gliwicach, Bydgoszczy, Karpaczu, Zielonej Górze i Olsztynie, za które wielokrotnie otrzymywali nagrody i wyróżnia.

 W ramach Seminariów Kół Naukowych członkowie Koła opublikowali 35 artykułów naukowych i rozdziałów monografii. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej było także jednym z etapów rozwoju naukowego przyszłych doktorantów i pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

 Problematyka badawcza ukierunkowana jest na zagadnienia inżynierii i ekologii w ochronie środowiska. Główne kierunki badawcze to:

 • monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • ochrona i rekultywacja jezior;
 • nowoczesne metody w oczyszczaniu ścieków;
 • możliwości retencyjne obszarów niezurbanizowanych;
 • analiza mechanizmów transportu zanieczyszczeń w środowisku wodnym.

 Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej zrzesza studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak i innych wyższych uczelni.

 

Koło Naukowe Leśników


Opiekun: mgr inż. Ewa Chećko,   e-mail: ewa.checko@uwm.edu.pl,
Przewodnicząca: Roksana Kaszewska roksana.kaszewska@student.uwm.edu.pl
Adres kontaktowy Koła: knl@uwm.edu.pl

Cele i zadania Koła Naukowego Leśników UWM:

 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii lasu i leśnictwa;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i praktycznych;
 • motywowanie studentów do wykonania prac naukowo - badawczych;
 • wyrobienie samodzielności badawczej;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
 • promowanie kierunku Leśnictwo, Katedry, Wydziału i Uniwersytetu.

 Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji w zakresie ekologii lasów i leśnictwa w Polsce i na świecie;
 • organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • udział w szkoleniach, kursach, praktykach;
 • opracowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych.
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami oraz innowacyjnymi metodami badań w leśnictwie.

  

Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej

Opiekun: dr hab. inż. Stanisław  Bielski, tel. 89 523 56 52, e-mail: stan@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Anna Sierocka

Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej utworzone zostało w 2012 roku przy Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu. Koło naukowe powstało z inicjatywy osób chcących rozbudować zainteresowania naukowych wśród studentów.

 Celem Koła jest:

 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów na temat innowacyjności w rolnictwie;
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo - badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
 • integracja środowiska studenckiego oraz promowanie Uniwersytetu.

Oprócz cyklicznych spotkań i dyskusji na temat rolnictwa w Polsce, członkowie Koła czynnie współorganizują i uczestniczą w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych. W celu zapoznania się ze najnowszymi technologiami oraz innowacjami w rolnictwie corocznie organizowane są wyjazdy na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej lub Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, a także do zakładów przetwórczych (np. browar w Sierpcu). Członkowie Koła pogłębiają również wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tematyką rolnictwa oraz jego kształtowaniem poprzez uczestnictwo w wykładach o tematyce wykraczające poza program studiów.

 

Koło Naukowe Mikrobiologów

Opiekun: dr Magdalena Zaborowska, tel. 89 523 35 89, e-mail: m.zaborowska@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Katarzyna Jerzyło, e-mail: katarzyna.jerzylo@student.uwm.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Emilia Sokół, e-mail: emilia.sokol@student.uwm.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów działa w Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii od 2009. Koło Naukowe zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 Cele i zadania Koła Mikrobiologów:

 • zainteresowanie studentów funkcją mikrobiomu biosfery;
 • uświadomienie roli drobnoustrojów promujących wzrost i rozwój roślin;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu technik pracy laboratoryjnej;
 • zapoznanie z różnymi technikami z zakresu mikrobiologii gleby;
 • zapoznanie z metodami badań mikrobiologicznych wody, powietrza i roślin;
 • nabycie umiejętności prowadzenia prac naukowo – badawczych;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu statystycznego opracowania i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych;
 • poznanie metodologii opracowania i prezentacji wyników badań;
 • integracja z innymi studenckimi kołami naukowymi.

 Sposób realizacji celów:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych;
 • udział w spotkaniach naukowych, konferencjach i seminariach;
 • przygotowanie referatów, doniesień i posterów;
 • czynne wygłaszanie referatów i doniesień;
 • obozy/wyjazdy naukowe;
 • publikowanie wyników w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

Członkowie Koła Naukowego Mikrobiologów uczestniczyli w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej, pt. „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” (2011). Uczestniczą w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych realizowanym co rocznie na UWM w Olsztynie. Prezentacje ustne studentów kilkakrotnie były wyróżniane. Obecnie studenci prowadzą badania nad aktywnością mikrobiologiczną i biochemiczna gleb zanieczyszczonych oraz przydatnością szczepionek mikrobiologicznych w rolnictwie.

 

Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska, tel. 89 523 43 90, e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Sylwia Szcześniak

https://www.facebook.com/KNMilosnikowRoslinOzdobnych

 Koło działa przy Katedrze Architektury Krajobrazu. Założycielem Koła Naukowego oraz pierwszym opiekunem była prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska. Od stycznia 2006 roku stanowisko opiekuna naukowego pełni dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • badania nad zimotrwałością, wzrostem i rozwojem różnych gatunków roślin ozdobnych, uprawa gatunków mniej znanych, dobór roślin ozdobnych na kwietniki, rabaty i do ogrodów w różnych stylach oraz ścian wertykalnych;
 • badania z zakresu biotechnologii - mikrorozmnażanie storczyków, lilii, bylin w warunkach in vitro.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • wykonaniem okolicznościowych kompozycji kwiatowych m. in. na Bal Uniwersytecki, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • uczestniczeniem w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • organizowaniem wyjazdów na obozy naukowe do ogrodów botanicznych oraz na wystawy krajowe i międzynarodowe;
 • organizowaniem wernisaży jesienny pt. „Wspomnienie lata”, wystaw dalii;
 • uczestniczą w warsztatach podczas międzynarodowego dnia roślin – „Fascynujący świat roślin” oraz z osobami niepełnosprawnymi.

 

Koło Naukowe Ochrony Przyrody

Opiekun: dr hab. Arkadiusz Stępień, tel: 89 523 32 66, e-mail: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/sknop/

Głównym zadaniem Koła Naukowego Ochrony Przyrody jest działalność na rzecz ochrony przyrody. Celem Koła jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów naszej Uczelni, poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych, organizowanie seminariów i obozów naukowych.

Koło prowadzi cykliczne badania w dolinach rzecznych Warmii (dolina Pasłęki, Drwęcy) i innych cennych obszarach. Efektem tych badań są opracowania naukowe i popularno-naukowe dla potrzeb lokalnej ochrony przyrody. Wyniki badań Koła są na bieżąco prezentowane na Ogólnopolskich Przeglądach Działalności Kół Naukowych oraz opublikowane w ogólnopolskich czasopismach naukowych. Działalność w studenckim Kole Naukowym Ochrony Przyrody pozwala studentom zrozumieć, że skuteczna ochrona przyrody to działalność na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, a dobre efekty daje jedynie współpraca przyrodników z naukowcami, rolnikami, leśnikami czy pracownikami administracji samorządowej. Jednym z celów, jaki sobie postawili członkowie Koła oraz ich opiekun naukowy dr hab. Arkadiusz Stępień jest poszerzanie wiedzy i czynny udział w działaniach na rzecz ochrony przyrody. W te zadania doskonale wpisały się już zrealizowane kilkudniowe obozy naukowe w Biebrzańskim i Wigierskim Parku Narodowym. Corocznie członkowie Koła są autorami kilku artykułów popularnych czy popularno-naukowych w czasopismach z zakresu ochrony przyrody jak np. Przyroda Polska i Natura -Przyroda Warmii i Mazur.

 

Koło Naukowe Ogrodników

Opiekun: dr hab. Anna Bieniek, tel. 89 523 43 28 e-mail: anna.bieniek@uwm.edu.pl

Prezes: inż. Szymon Pieckowski, e-mail: szymonpieckowski@gmail.com

Na przestrzeni lat działalność zależna była od aktualnego nastawienia i aktywności osób przynależnych do koła. Członkami naukowego Koła Ogrodników są studenci różnych kierunków studiów (Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo i Rolnictwo) na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Liczba członków koła w każdym roku akademickim jest zmienna i waha się od 10 do 15 osób.

Tematyka działania koła jest różnorodna i dotyczy głównie prowadzenia zajęć praktycznych z rozmnażania, cięcia i formowania drzew i krzewów. Ponadto organizowane są wyjazdy terenowe do placówek naukowych w Polsce zajmujących się produkcją drzew i krzewów. Studenci biorą czynny udział w organizowaniu Międzynarodowych Seminariów Kół Naukowych w Olsztynie.

W ostatnich latach w ramach koła zorganizowano wyjazdy do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ponadto zwiedzono kilka gospodarstw sadowniczych i szkółkarskich. W ramach działalności naukowej członkowie Koła w ciągu kilku ostatnich lat przedstawili 9 prac na Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych, które opublikowano w materiałach konferencyjnych. Od roku 2014 działalność członków koła związana jest głównie z promocją Wydziału poprzez udział w Dniach Otwartych UWM, Pikniku Inspiracji Nad Małym Jeziorakiem, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki i Fascynującym Dniu Roślin oraz prowadzeniu zajęć praktycznych dla studentów ww. kierunków.

 

Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”

Opiekun: dr Beata Kołakowska, e-mail: beata.kolakowska@uwm.edu.pl

Prezes:  Agata Jasińska, e-mail: 168267@student.uwm.edu.pl

Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”, działające przy Katedrze Architektury Krajobrazu, powstało w 2017 roku z inicjatywy prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyka. Stanowisko opiekuna naukowego zajmuje dr Beata Kołakowska. Celem koła jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kompozycji, rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i rzeźby, a tym samym wzbogacenie warsztatu projektanta- architekta krajobrazu.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • Prowadzenie wizualnego dziennika (sketchbook)
 • Indywidualny dobór środków wyrazu, wzbogacanie języka autoekspresji
 • Praca nad zaplanowanym cyklem
 • Klasyczne techniki druku (dla chętnych)

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • popularyzacją sztuki
 • organizowaniem i udziałem w wystawach
 • wyjazdami na plenery

Koło Naukowe Toksykologów Środowiska

Opiekun: dr inż. Łukasz Sikorski, tel. 89 523 35 34, e-mail: lukasz.sikorski@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Ewelina Ziółko

Działalność Koła Naukowego Toksykologów Środowiska polega na poszerzaniu wśród studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa wiedzy z zakresu toksykologii oraz wpływu zanieczyszczeń na ekosystem - ekotoksykologii. Ponadto uczestnictwo w pracy Koła umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, a także interpretacji i prezentacji ich wyników, także poza Uczelnią.

 Cele i założenia Koła Naukowego Toksykologów Środowiska UWM:

 • pogłębianie wiedzy dotyczącej toksykologii, ekotoksykologii i innych dziedzin powiązanych z ochroną środowiska, ekologią i rolnictwem;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i logistycznych;
 • publikowanie artykułów naukowych;
 • organizacja spotkań, seminariów i konferencji naukowych w celu nabycia odpowiedniego przygotowania teoretycznego do powierzonych zadań;
 • utrwalanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w zadaniach wyznaczanych przez opiekuna Koła, szkoleniach, kursach, praktykach;
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
 • szerzenie zachowań wolontarystycznych wśród studentów;
 • tworzenie oraz realizowanie projektów naukowych i badawczych;
 • wzmocnienie więzi interpersonalnych w środowisku akademickim;
 • promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, wśród absolwentów szkół średnich.

 

Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego "PROSPERO"

Opiekun: dr Wojciech Truszkowski, tel. 89 523 41 35, e-mail: wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl

Prezes: Paweł Dudziec, e-mail: dudziec.pawel@gmail.com

Strona Koła: www.uwm.edu.pl/prospero

             https://www.facebook.com/kn.prospero

Koło Naukowe działa przy Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu. Członkami mogą być wszyscy studenci i doktoranci UWM w Olsztynie.

Celami działalności Koła są przede wszystkim:

 • stworzenie warunków zdobywania wiedzy i pogłębiania zainteresowań z zakresu zarządzania środowiskowego;
 • budzenie pasji naukowej przez udział w projektach badawczych i innych przedsięwzięciach samodzielnie i we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji publicznej;
 • kształtowanie umiejętności prezentowania argumentów przez uczestnictwo lub organizowanie seminariów, konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.


Cele  realizowane są przez:

 • udział w badaniach naukowych;
 • organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, projektów naukowych, odczytów związanych z celami Koła;
 • współpracę z firmami i instytucjami, które zajmują się podejmowaną przez Koło tematyką;
 • udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.