Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną, która ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (zgodnie z przepisami prawa i przepisami UWM)

SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Społecznym Inspektorem Pracy

na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM jest

dr Wojciech Truszkowski

ul. Oczapowskiego 8, pok. 102,

tel 89 523 41 35,

wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl

 

Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy określa Ustawa o SIP.

Społeczny Inspektor Pracy wchodzi w skład zespołu powypadkowego, który ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.

Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Społeczny inspektor pracy może skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. W szczególności przestrzeganie postanowień regulaminu pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wśród wybranych uprawnień Społecznego Inspektora Pracy wymienić można:

 • prawo dostępu do informacji oraz dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • prawo występowania o usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 • prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót,
 • prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
 • udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy oraz prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli oraz prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,

Zgodnie z decyzją Rektora UWM Wydziałowy SIP jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale.

Dostępne dokumenty:

 • Protokół rocznego przeglądu warunków pracy na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w roku 2016
 • Protokół kontroli wprowadzenia zmian warunków pracy na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z 2017
 • Protokół rocznego przeglądu warunków pracy na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w roku 2017
 • Protokół kontroli wprowadzenia zmian warunków pracy na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z 2018
 • Protokół rocznego przeglądu warunków pracy na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w roku 2018


W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosi się o kontakt z Wydziałowym SIP