Ogłoszenia i informacje

 

UWAGA

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I BADAWCZO-DYDAKTYCZNI Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

 

Rozpoczęła się realizacja Zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

W ramach Projektu realizowane będą :

1. W zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych Uczestników/czek:

  • Certyfikowane szkolenie w zakresie kompetencji tutorskich, skierowane do 4 osób w łącznym wymiarze 64 godzin w roku 2019/ 2020 lub 2020/2021;
  • Szkolenie w zakresie emisji i higieny głosu, skierowane do 40 osób (4 grupy po 10 osób) w łącznym wymiarze 14 godzin w roku 2019/2020, 2020/2021, 2012/2022 i 2022/2023;
  • Kurs pedagogiczny i metodyczny w zakresie nowoczesnych metod nauczania, skierowany do 10 osób w roku 2020/2021
2. W zakresie rozwoju kompetencji językowych zajęcia z języka angielskiego realizowane w łącznym wymiarze 120 godzin dla 20 osób (2 x 10 osób x 2 semestry) w roku 2020/2021 i 2021/2022
3. W zakresie rozwoju kompetencji informatycznych:
  • Szkolenie z zakresu obsługi programu graficznego Adobe Ilustrator, skierowane do grupy 10 osób w roku 2019/2020
  • Szkolenie w zakresie praktycznego wykorzystania ArcGis skierowane do grupy 10 osób w roku akademickim 2019/2020.
4. Specjalistyczne szkolenie na indywidulane zapotrzebowanie z zakresu statystyki skierowane do grupy 10 osób w roku 2020/2021.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w aktualnych szkoleniach  jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) do 15 kwietnia 2020 roku w biurze projektu WRiL, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, do chwili powrotu na Uczelnię zeskanowane dokumenty można przesłać drogę mailową na adresy podane poniżej.

Kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E, bozena.kordan@uwm.edu.pl

Asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F, marta.damszel@uwm.edu.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się:

http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-ksztaltowania-srodowiska-i-rolnictwa-0/zadanie-13-modul-6-podniesienie-kompetencji