Społeczna Rada Konsultacyjna

Społeczna Rada Konsultacyjna została powołana Decyzją Nr 6 Dziekana Wydziału Rolnictwa  i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2021 r.

Skład Społecznej Rady Konsultacyjnej:

 1. Gustaw M. Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Grzegorz Drozdowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 3. Damian Godziński – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
 4. Mariusz Górski-Kłodziński – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 5. Jan Karetko – emerytowany Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 6. Joanna Kazanowska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
 7. Andrzej Kosecki – emerytowany Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego  "BAŁCYNY" Sp. z o.o. ds. doświadczalnictwa rolniczego
 8. Iwona Liżewska – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie
 9. Bogdan Meina – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 10. Adam Roczniak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 11. Jerzy Salitra – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie
 12. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 13. Sebastian Smoluk – zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie ds. ekonomicznych
 14. Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego
 15. Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, Prezes Zarządu PPUH „Ziemar” sp. z o.o
 16. Tekla Żurkowska – Ogrodnik Miejski w strukturach Urzędu Miasta w Olsztynie

 

Do zadań Społecznej Rady Konsultacyjnej należy wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w zakresie:

 • opracowywania i realizacji strategii rozwoju Wydziału,
 • tworzenia oferty edukacyjnej dostosowanej do wymogów rynku pracy,
 • kształtowania sylwetki absolwenta poszczególnych kierunków studiów oraz efektów uczenia się,
 • modyfikowania programów kształcenia,
 • wskazywania priorytetowych kierunków w zakresie zajęć praktycznych i praktyk studenckich oraz pozyskiwania miejsc praktyk,
 • zgłaszania problemów badawczych do opracowania w ramach prac dyplomowych,
 • badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • możliwości wykorzystania wyników badań naukowych w procesie dydaktycznym i w praktyce,
 • możliwości pozyskania środków finansowych na działalność dydaktyczną i naukową Wydziału.