Kompetencje prodziekana ds. studenckich

 1. Prodziekan ds. studenckich pełni nadzór nad tokiem studiów oraz reprezentuje wydział w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
 2. W ramach powierzonych kompetencji Prodziekan ds. studenckich nadzoruje:
 • proces rekrutacji na studia I i II stopnia,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia, a także jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie praw studentów w procesach: wydawania decyzji, rozpatrywania podań studentów, ustalania i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Studiów,
 • proces układania planów zajęć zgodnie z programem kształcenia,
 • proces wyboru zakresu kształcenia (specjalności), przedmiotów fakultatywnych, tematyki prac inżynierskich i magisterskich,
 • pomieszczenia dydaktyczne (wyposażenie, wykorzystanie),
 • proces podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów,
 • funkcjonowanie wydziałowych kół naukowych,
 • realizację programu ERASMUS+ z udziałem studentów oraz innych programów wymiany studenckiej,
 • internetową stroną wydziałową - zakładka Kandydat oraz Student.

3. W ramach swoich kompetencji i przyznanych uprawnień Prodziekan ds. studenckich dokonuje czynności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.
4. Prodziekan ds. studenckich współpracuje z Samorządem Studenckim.
5. Prodziekan ds. studenckich, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.