Kompetencje prodziekana ds. kształcenia

1. Prodziekan ds. kształcenia pełni nadzór nad procesem kształcenia na wydziale oraz reprezentuje wydział w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prodziekan ds. kształcenia odpowiada za opracowanie i właściwą realizację polityki kształcenia, w tym:

a)     tworzy ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii wydziału/uczelni oraz odpowiadającą na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego,

b)    pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym na wydziale (zmiany oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki studiów, nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych etc.).

3. W ramach powierzonych kompetencji Prodziekan ds. kształcenia nadzoruje:

a)     funkcjonowanie Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,

b)    przygotowanie kierunków studiów do procesu akredytacji we współpracy
z Prodziekanem ds. studenckich,

c)     spełnienie wymagań do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie
i profilu kształcenia,

d)    funkcjonowanie systemu ECTS na wydziale,

e)     planowanie i rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
w tym import-export godzin dydaktycznych pomiędzy jednostkami uczelni,

f)      proces hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziale,

g)    promocję oferty edukacyjnej wydziału,

h)    promocję zawodową absolwentów,

i)      kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy i szkolenia),

j)      realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym finansowanych
ze środków zagranicznych,

k)    przygotowanie sprawozdań i raportów wynikających z Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

l)      internetową stroną wydziałową - zakładka Kształcenie.

4. Prodziekan ds. kształcenia organizuje współpracę dydaktyczną Wydziału
z jednostkami krajowymi.
5. Prodziekan ds. kształcenia, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.