Kierunek Rolnictwo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Studia stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność):

- agrobiznes

- produkcja rolnicza

Student zdobywa wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej.

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne – 3 semestry

Zakres kształcenia (specjalność):

- Ochrona roślin

- Zarządzanie produkcją

Student specjalności ochrona roślin przygotowuje się do pracy w produkcji roślinnej, zarówno jako producent, doradca, jak i pracownik instytucji związanych z rolnictwem. Program studiów zawiera szerokie spektrum zagadnień dotyczących agrofagów, roli jaką pełnią w agrocenozach, strat przez nie powodowanych, metod i narzędzi służących do ich monitorowania oraz diagnostyki. Dużo miejsca poświęcono przeglądowi współczesnych metod ochrony roślin. Uzupełnieniem programu są elementy dotyczące podstaw ekonomiki ochrony roślin. Ta specjalność, ma duże znaczenie dla przyszłości rolnictwa, a przede wszystkim jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta. Celem nadrzędnym w procesie edukacji jest przygotowanie absolwenta, który potrafi budować środowisko rolnicze tak, aby produkować wysokiej jakości, bezpieczną żywność. Wiedza, kompetencje i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają  na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin.

Zarządzanie produkcją to interdyscyplinarny kierunek łączący kompetencje inżynierskie z zakresu technologii produkcji roślinnej (agrotechnologii) z umiejętnościami menedżerskimi. Powstał w wyniku zmian społecznych i gospodarczych, które wymagają od pracowników realizacji zadań związanych z racjonalizacją produkcji z uwzględnieniem coraz większych wymagań społecznych i ekologicznych. W programie studiów ujęte zostały zagadnienia dotyczące aspektów zarządzania produkcją rolniczą, zarządzania zespołami oraz innowacyjnych technik i metod zarządzania produkcją. Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie naukowe i praktyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne i formy aktywizujące studentów.

Uzyskane kompetencje umożliwią absolwentom zdobycie pracy w podmiotach, które zatrudniają specjalistów od zarządzania i zarządzania produkcją. Dotyczy to firm handlowych, doradczych, a także jednostek państwowych, w których przydatna jest rolnicza wiedza techniczna i ekonomiczna. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wzmocnienie prowadzonej lub uruchamianej własnej działalności rolniczej.