Kierunek Ochrona środowiska

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Studia stacjonarne - 7 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność): kształtowanie środowiska

Student zdobywa ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent rozumie i potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia stacjonarne – 3 semestry

Zakres kształcenia (specjalność):

- gospodarka odpadami,

- ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

Specjalność Gospodarka odpadami daje możliwość wykształcenia wysokiej klasy specjalisty z zakresu projektowania oraz modernizowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Specjalista z tej branży opiniuje i doradza w zakresie lokalizacji, funkcjonowania oraz środowiskowego oddziaływania obiektów zajmujących się odbiorem, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów, z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych. Absolwent tej specjalności wie również, jak prowadzić gospodarkę odpadami, by wykorzystać tkwiące w nich zasoby (w tym zasoby energetyczne). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewnia obsadę wykładowców z grona kadry własnej, jak również z grona uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków (m.in. przedstawicieli administracji oraz sektora przedsiębiorstw i służby zdrowia). Przez ścisły kontakt z przemysłem, realizowany w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, możliwy jest sposób konfrontacji wiedzy teoretycznej przekazywanej na wykładach z praktyką. Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami, z uwagi na przygotowanie zawodowe, może po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskać świadectwo Marszałka Województwa stwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Program specjalności Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych jest odpowiedzią na realne potrzeby rynkowe, które obecnie definiują profil pracownika w sektorze leśnym na styku ochrony środowiska i leśnictwa. Kierowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia leśnictwa i innych kierunków, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych. Treści przedmiotowe stanowią istotne rozszerzenie i wzbogacenie programu realizowanego na studiach leśnictwa pierwszego stopnia. W trakcie trzech semestrów studiów szczegółowo analizowane będą aktualne problemy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego. Wykwalifikowana kadra, którą reprezentują nie tylko z nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym, ale również w dużej mierze przedstawiciele świata praktyki, gwarantuje wysoką jakość nauczania i oraz zdobycie pożądanych umiejętności i kwalifikacji.