Kierunek Leśnictwo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia stacjonarne - 7 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność): gospodarka leśna

Student zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Uczy się planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.

Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest kompetentny do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia stacjonarne – 3 semestry

Zakres kształcenia : nowe trendy w leśnictwie

Profil kształcenia: praktyczny.

Leśnictwo to studia dla tych, którzy nie tylko kochają las i spokój w nim panujący, ale są także ciekawi zasad dotyczących jego hodowli i ochrony. Absolwent tego kierunku świetnie orientuje się w nowych technologiach funkcjonujących w ramach leśnictwa (systemy informacji przestrzennej, skaning laserowy, maszynowe pozyskanie drewna, drony). Dysponuje wiedzą dotyczącą roli lasów w ochronie klimatu, pochłanianiu dwutlenku węgla oraz w ochronie bioróżnorodności. Potrafi wykorzystywać siły przyrody w prowadzeniu gospodarki leśnej, zna zasady leśnictwa ekosystemowego i zbliżonego do natury. Jest świadomy roli lasów w krajobrazie. Rozumie potrzebę i posiada umiejętności związane z zatrzymywaniem wody w środowisku leśnym. Rozumie rolę literatury naukowej jako wiarygodnego źródła poszukiwania informacji dotyczących lasów i leśnictwa, a co za tym idzie jest w stanie wykorzystywać wzorce zagraniczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z krajowym zarządzaniem zasobami leśnymi. Jest przygotowany do wykorzystywania funduszy unijnych i krajowych do celów leśnictwa i ochrony przyrody. Rozumie potrzebę komunikowania się ze społeczeństwem, potrafi rozwiązywać konflikty społeczne w zakresie leśnictwa i zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz współpracować z różnymi grupami interesariuszy, często posiadającymi sprzeczne zapatrywania. Tytuł magistra leśnictwa otwiera drzwi do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych jednostkach związanych z leśnictwem oraz w sektorze przemysłu leśnego.