Kierunek Chemia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LICENCJACKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia stacjonarne - 6 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność):

- analityka i diagnostyka chemiczna

Student zdobywa wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W programie studiów o profilu praktycznym większość zajęć stanowią laboratoria i ćwiczenia mające na celu rozwijanie samodzielnego i kreatywnego myślenia jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy. Podczas studiów studenci odbędą 6-miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach. Program studiów na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna jest ukierunkowany przede wszystkim na wykształcenie absolwentów w zakresie analityki próbek środowiskowych oraz analityki surowców i produktów. Absolwent specjalności chemia stosowana uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu chemii środowiska, chemii żywności i kosmetyków oraz technologii chemicznej. Poznaje specyfikę pracy i organizacji laboratoriów kontrolno-pomiarowych w zakładach pracy branży chemicznej i rolno-spożywczej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w wyspecjalizowanych laboratoriach analitycznych: przemysłowych, sanitarno-epidemiologicznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, rolniczych oraz w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia stacjonarne - 4 semestrów

Zakres kształcenia (specjalność):

- chemia stosowana – nowe materiały i procesy

Student zdobywa pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu działów chemii podstawowej i stosowanej, w szczególności chemii powierzchni i materiałoznawstwa, technologii elektrochemicznych, biotechnologii i diagnostyki molekularnej, zaawansowanych metod analitycznych, a także metod statystycznych, biogospodarki i gospodarki cyrkularnej. Absolwent studiów wykorzystuje metody i techniki stosowane w specjalistycznych laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i usługowo-pomiarowych, a także innowacyjne technologie przemysłowe wykorzystujące nowe materiały i procesy. Planuje i wykonuje zaawansowane eksperymenty chemiczne oraz analizuje i interpretuje ich wyniki. W szczególności przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych Przygotowuje i prezentuje opracowania naukowe z zakresu chemii oraz w komunikatywny sposób przedstawia zdobytą wiedzę.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii.

Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.