OCENA WYRÓŻNIAJĄCA DLA ROLNICTWA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę wyróżniającą dla kierunku ROLNICTWO prowadzonym przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

Certyfikat oceny wyróżniającej, potwierdzający wysoką jakość kształcenia na kierunku rolnictwo, z rąk JM Rektora UWM, prof. Jerzego Przyborowskiego odebrał Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. Krzysztof Jankowski.

Jak stwierdza Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w uchwale: wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku rolnictwo oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej. Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej pięć otrzymało ocenę wyróżniającą, tj. koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

„Ocena wyróżniająca jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów PKA wysokich standardów kształcenia rolniczego na naszej uczelni. W ich opinii programy kształcenia studentów rolnictwa na studiach inżynierskich i magisterskich są bardzo dobrze dostosowane do potrzeb współczesnego rolnictwa. Za tym sukcesem stoi ponad 70-letnia praca wielu pokoleń pracowników oraz studentów” - podkreśla prof. Krzysztof Jankowski – Dziekan Wydziału.

Na kierunku Rolnictwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, jak i kompetencje w dwóch zakresach: Produkcja rolnicza oraz Agrobiznes. Studia na tym kierunku cieszą się powodzeniem zarówno wśród studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Absolwenci rolnictwa są przygotowani przede wszystkim do prowadzenia własnych gospodarstw, ale chętnie zatrudniają ich firmy działające w otoczeniu rolnictwa, w tym: prywatne i państwowe doradztwo rolnicze, przemysł nawozowy oraz firmy z sektora fitofarmaceutycznego.

Wyróżniająca ocena została wydana po kontroli programowej kierunku, przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w 2019 r. Ocena wyróżniająca jest przyznawana na 8 kolejnych lat.

Składamy serdeczne podziękowania Pracownikom, Doktorantom, a także Studentom i Studentkom naszego Wydziału za wytężoną pracę, która zaowocowała sukcesem.