Nowy profesor – Bogdan Dubis

Gorące gratulacje dla profesora Bogdana Dubisa z powodu uzyskania najwyższego tytułu naukowego!

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zyskał kolejnego profesora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Prezydent RP na mocy postanowieniem z 18 marca nadał ten najwyższy tytuł dr. hab. Bogdanowi Dubisowi, prof. UWM.

Prof. Bogdan Dubis jest absolwentem Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie. Doktorat z nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia otrzymał w 1995 r. na ART. Tytuł doktora habilitowanego – na UWM, również z agronomii w 2012 r. Dorobek publikacyjny prof. Dubisa stanowią ogółem 92 publikacje, w tym 67 prac znajduje się na listach MNiSW i MEiN, z których 27 w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports. Suma punktów całego dorobku naukowego wg MNiSW i MEiN: 2 981. Sumaryczny Impact Factor (IF) całego dorobku naukowego: 112,015. Liczba cytowań (wg bazy Web of Science Core Collection): 710. Liczba cytowań (bez autocytowań, wg bazy Web of Science Core Collection): 638. Indeks Hirscha: 13. Profesor Dubis pracuje w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu.

Panie Profesorze, życzymy kolejnych sukcesów!!!!!