Wizja i misja

Wizja

        Wydział Rolnictwa i Leśnictwa prowadzący od ponad  60 lat   działalność akademicką w strukturach Uczelni olsztyńskiej, a uwzględniając  poprzedników z Cieszyna i Łodzi, szczyci  się   ponad 90-letnią historią pracy naukowo-dydaktycznej. Jako kontynuator tradycji i realizator strategii rozwoju UWM, w perspektywie kolejnego dziesięciolecia będzie:

  1. wydziałem o utrwalonej  pozycji w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym w zakresie nauk, rolniczo-przyrodniczych i leśnych,  będzie posiadał status  KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego)
  2. wypełniał ważną rolę w życiu społecznym oraz gospodarczym regionu i kraju, jako jednostka naukowo-badawcza i edukacyjna;
  3. uczestnikiem różnorodnych programów edukacyjnych i naukowo badawczych, o charakterze krajowym i międzynarodowym,  nawiązującym do głównych nurtów światowych w  naukach rolniczo przyrodniczych;
  4. wyróżniał się wysokim poziomem badań naukowych, kształcenia akademickiego oraz działalności organizacyjnej;
  5. dysponował  szeroką, konkurencyjną ofertą edukacyjną, realizowaną  według standardów nawiązujących do idei kształcenia realizowanej w Unii Europejskiej, z wykorzystaniem ustaleń Krajowych Ram Kwalifikacyjnych;
  6. prowadził współpracę  naukowo-badawczą i dydaktyczną z  ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, a także prowadził wspólne działania z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Misja

        Misją Wydziału jest rozwój intelektualny pracowników i  studentów  oraz transfer zdobytej wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego, służący zrównoważonemu rozwojowi regionu i kraju.

        W swoich działaniach nawiązujemy  do prawie stuletniej tradycji kształcenia na Wydziale, kładziemy nacisk na różnorodność oferty edukacyjnej, szeroki zakres pracy badawczej, i kierujemy się zasadą myślenia globalnego i działania lokalnego. Działalność Wydziału ściśle  wiąże się zasadami wzajemnego poszanowania i wzajemnego wspierania członków kadry jak i studentów. W procesie kształtowania, promowania i przekazywania wiedzy kładziemy nacisk na przestrzeganie i postępowanie zgodne z normami wartości etycznych i moralnych.

(Uchwała Rady Wydziału z dnia 16.06.2011)

 

Strategia rozwoju

NAUKA

 

KSZTAŁCENIE

 

PRESTIŻ WYDZIAŁU